Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице

Редовното връчване на поканата за доброволно изпълнение е условие за редовност на гражданския изпълнителен процес.

Поканите за доброволно изпълнение и съобщенията по изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители  се връчват  от служител в кантората на ЧСИ, определен да връчва призовки, съобщения и съдебни книжа по реда на чл.37-58 от Гражданския процесуален кодекс.

Поканите за доброволно изпълнение и съобщенията по  изпълнителните дела на държавните съдебни изпълнители  се връчват от съдебни служители- връчители от районния съд.

Поканата за доброволно изпълнение се връчва лично на длъжника на  посочения по делото  адрес. Когато длъжникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността длъжникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че  длъжникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението. В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в кантората на съдебния изпълнител, съответно в деловодството на съдебно изпълнителната служба при районния съд както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението.

 Когато длъжникът не се яви да получи поканата за доброволно изпълнение или съобщението, съдебният изпълнител служебно проверява неговата адресна регистрация и ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, ЧСИ/ДСИ  разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес . Когато  връчителят е събрал данни, че длъжникът не живее на адреса,  съобщението се прилага към делото.

 Съдебният изпълнител служебно проверява и местоработата на длъжника  и разпорежда връчване по местоработата.

Поканата за доброволно изпълнение ,съответно съобщението се смятат за връчени с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на ЧСИ или съдебно-изпълнителната служба при районния съд.

Поканата за доброволно изпълнение и съобщенията може да бъдат връчени на длъжника и чрез друго лице. Важно условие за редовността на връчването е другото лице да е съгласно да приеме поканата/съобщението.  Друго лице по смисъла на чл. 46 ГПК  може да бъде всеки пълнолетен от домашните му или който живее на адреса. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде поканата/съобщението на длъжника. С получаването на поканата/съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата.

 Мястото  на връчване е определено в чл. 49 от ГПК като  жилището, вилата, местоработата, местослуженето  или друго място, което се обитава от адресата, както и всяко друго място, на което адресатът може да бъде намерен.

контакти

още информация

 

 

2020-07-04T16:43:15+00:00