Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала

Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката. Голяма част от тези вземания са за вноски по отпуснати кредити. На всички кредитополучатели, независимо дали имат или нямат просрочени вноски  до датата на откриване на производството по несъстоятелност на банката, синдикът  изпраща покана

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала 2018-01-03T18:44:22+00:00

Право на отказ от договор за потребителски кредит

Получателят на потребителски кредит има право да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина.Срокът , в който може да бъде упражнено това право е 14 дневен срок, който започва да тече от датата на сключване на договора за кредит или датата, на която потребителят е получи

Право на отказ от договор за потребителски кредит 2018-01-09T17:57:44+00:00

Права и задължения на кредитополучателя при промяна на лихвения процент за потребителски кредит

Банката е длъжна да уведоми писмено кредитополучателя на последния посочен от него адрес за всяка промяна на лихвения процент преди влизането в сила на промяната, както и за размера на вноските след влизане в сила на новия лихвен процент.  Промяната на лихвения процент представлява промяна в съществените условия на договора за потребителски кредит, затова

Права и задължения на кредитополучателя при промяна на лихвения процент за потребителски кредит 2018-01-09T17:59:43+00:00

Лихва при забавени вноски за потребителски кредит

Лихвата, която дължи кредитополучателят в случай, че забави дължимите погасителни вноски за потребителски кредит е ограничена от закона до размера на законната лихва за забава. За договори за потребителски кредит ,сключени между  01.10.2006 г. до 18.03.2010 г. регламентът за лихвата за забава се съдържа в чл.19, ал.2 от Закона за потребителския кредит /отменен/. За

Лихва при забавени вноски за потребителски кредит 2018-01-09T18:02:23+00:00

Като взимате кредит четете общите условия на банката

Масово хората не обръщат внимание на общите условия на банката, от която вземат кредит. После следват оплаквания, че не си знаели правата и задълженията.А именно в общите условия банката е описала всичко необходимо, което клиентът трябва да знае. В индивидуалния договор се записва  само срока на договора, размерите на кредита и на лихвата, както и

Като взимате кредит четете общите условия на банката 2018-01-03T18:56:43+00:00

Няма забрана банките едностранно да променят лихвата по отпуснати кредити

 С промените в Закона за потребителския кредит /ЗПК/ , които влизат в сила на 23.07.2014 г. не се въвежда изрична забрана кредиторът едностранно да променя / да увеличава или намалява / договорената лихва.Това се отнася както за потребителските така и за ипотечните кредити. Законът дава възможност в договорите за кредит да бъде уговорена клауза, според

Няма забрана банките едностранно да променят лихвата по отпуснати кредити 2018-01-09T19:18:22+00:00

Таксата за предсрочно погасяване на потребителски кредит отпада само за договори с променлив лихвен процент

След влизане в сила на промените в Закона за потребителския кредит /ЗПП/ на 23.07.2014 г. масово се тиражира новината, че отпадала таксата при предсрочно погасяване на кредит. Това не е вярно. В чл.32 от закона са направени някои изменения и допълнения с оглед въвеждане на допълнителна регулация за обезщетението, което може да получи кредиторът при

Таксата за предсрочно погасяване на потребителски кредит отпада само за договори с променлив лихвен процент 2018-01-09T19:20:59+00:00