Безплатна правна помощ от адвокат Стефка Атанасова

Адвокат Стефка Атанасова оказва безплатна помощ по реда на Закона за правната помощ и по реда на чл. 38 от Закона за адвокатурата.

Адвокат Стефка Атанасова е вписана под номер 7125 в Националния регистър за правна помощ като адвокат по граждански и административни дела.

Като служебен защитник адв. Стефка Атанасова оказва безплатна помощ на правоимащи лица :социално слаби физически лица; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания , центрове за временно настаняване на бездомни хора и др. ; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на закона за закрила на детето. За консултация и подготовка на документи за дело или споразумение е необходимо решение на председателя на Националното бюро за правна помощ и акт на съвета на Софийската адвокатска колегия, а за процесуално представителство -определение на съда и акт на съвета на  колегията.  Недопустимо е безплатната правна помощ да се осъществява чрез директен контакт на правоимащите лица с адвоката.

Право на безплатна помощ нямат еднолични търговци, търговски дружества , кооперации, фондации и други юридически лица.

Адвокат Стефка Атанасова  предоставя правна помощ  по реда на Закона за правната помощ във вид на консултации преди завеждане на дело, за подготовка на документи за съдебно дело, за постигане на спогодба по съдебно дело,  за постигане на споразумение за доброволно уреждане на спор, процесуално представителство в граждански и административни дела.

По реда на Закона за правната помощ адвокат Стефка Атанасова  осъществява безплатно процесуално представителство по граждански дела-спорове за изпълнение или неизпълнение на договори/продажба, замяна, наем/, неоснователно обогатяване , непозволено увреждане и други парични задължения.

  • имуществени спорове -спорове за собственост, за владение на имот, дела за делба.
  • трудови спорове- уволнение, обезщетения по Кодекса на труда, неизплатени трудови възнаграждения
  • дела за парични искове
  • дела по потребителски спорове
  • административни дела

Адвокат Стефка Атанасова не предоставя правна помощ по наказателни дела както и при задържане на лица от полицейските или митническите органи.

Адвокат Стефка Атанасова може да бъде предпочетена за адвокат, предоставящ безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ /консултации и процесуално представителство/ от  лица, които имат постоянен  или временен адрес в района на Софийския градски съд / София- град/ и Софийския окръжен съд /Софийска област/.  За целта е необходимо в молбата за правна помощ изрично да бъде посочено, че адвокат Стефка Атанасова е  предпочетеният от молителя  адвокат.  Съветът на Софийската адвокатска колегия, чийто член е адв. Атанасова, определя кой адвокат ще предостави правната помощ като по възможност се съобразява с предпочитанието на молителя. 

На основание чл. 38 от Закона за адвокатурата адвокат Стефка Атанасова оказва безплатна помощ за завеждане на съдебни дела и за процесуално представителство на  материално  затруднени лица, роднини, близки или на други юрист. Тази работа не се финансира от държавата.

Адвокатът не е длъжен да консултира и да води безплатно дела на материално затруднени хора, това е негово право и дали ще го упражни зависи от конкретните обстоятелства. За да се заеме с безплатна защита на материално затруднени хора адвокат Стефка Атанасова поставя следните условия: 1.Делата да са подсъдни на софийските съдилища и да са в правната област, в която адвокат Атанасова работи/ вещно, договорно, административно и трудово право/ 2. Исковете, които кандидатите за безплатна защита  имат намерение за предявят,  да са вероятно основателни и подкрепени с годни доказателства. Исковете, които са предявени срещу кандидатите за безплатна защита, да са вероятно неоснователни. Преценката се прави от адвокат Атанасова преди да се поеме работата по делото. 3. Кандидатите за безплатна помощ да представят на адвокат Атанасова документи, от които се вижда, че не разполагат със средства да платят адвокатския хонорар.

 

 

2017-10-13T12:52:32+00:00