Европейска заповед за плащане. Кой може да поиска издаването й?

Европейската заповед за плащане  е  уредена с Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета  и представлява изпълнително основание съгласно чл.627 от ГПК. Процедурата  за  издаване на европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри и

Европейска заповед за плащане. Кой може да поиска издаването й? 2017-11-26T17:34:02+00:00

Европейска заповед за плащане. Кой я издава?

Европейската заповед за плащане се издава от съответния орган във всяка една държава-членка, който е компетентен според местното законодателство по отношение на европейски заповеди за плащане или свързаните с тях въпроси. Най-често това е съд, а  местната и функционалната подсъдност се уреждат от вътрешното процесуално право. Компетентен да издаде европейска заповед за плащане е

Европейска заповед за плащане. Кой я издава? 2017-11-26T17:36:22+00:00

Национални съдилища в Европейския съюз, които издават Европейски заповеди за плащане

Белгия Съдилищата, компетентни да издават Европейска заповед за плащане са: районен съд (Vrederechter/Juge de paix),  първоинстанционен /окръжен/ съд (Rechtbank van Eerste Aanleg/Tribunal de première instance), търговският съд (Rechtbank van Koophandel/Tribunal de commerce) и съдът по трудовоправните спорове (Arbeidsrechtbank/Tribunal du travail). България Окръжните  съдилища  по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението

Национални съдилища в Европейския съюз, които издават Европейски заповеди за плащане 2017-11-26T17:38:23+00:00