Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви.

Когато добросъвестен  кредитополучател има финансови затруднения да плаща редовно вноските си по кредита,  се обръща към банката с искане за преструктуриране  на дълга/ в разговорния език „предоговаряне на кредита“/. До 13.май 2014 г. тази възможност беше уредена в Наредба № 9  на БНБ  от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви. 2020-07-03T19:10:07+00:00

Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка

Право на потребителя  е да погаси  изцяло или частично задълженията си по договор за ипотечен кредит по всяко време./чл. 41, ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители/. Следователно потребителят може да върне дължимата сума по кредита/лихва и главница/ в рамките на целия срок на договора. Предсрочно може да се погаси цялото

Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка 2018-01-09T17:02:19+00:00

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала

Синдикът е длъжен да извърши всички необходими действия и да използва всички допустими правни средства за събиране на вземанията на банката. Голяма част от тези вземания са за вноски по отпуснати кредити. На всички кредитополучатели, независимо дали имат или нямат просрочени вноски  до датата на откриване на производството по несъстоятелност на банката, синдикът  изпраща покана

Кредитът става предсрочно изискуем, ако фалира банката, която го е отпуснала 2018-01-03T18:44:22+00:00

Ако кредитът е бил обезпечен със застраховка „живот”, наследниците на длъжника имат право да получат част от застрахователната сума

Повечето банки сключват  договори за групова застраховка”живот” за получателите на определени кредити. Най-често се застраховат кредитополучателите на големи кредити, на възраст от 18 до 64 години, включени в групата на застрахованите лица , които са усвоили /изцяло или частично/ голям кредит. Покритите рискове се съдържат в общите условия на застрахователното дружество и обикновено това 

Ако кредитът е бил обезпечен със застраховка „живот”, наследниците на длъжника имат право да получат част от застрахователната сума 2018-01-09T18:25:38+00:00

Какво трябва да знаем преди да ипотекираме жилището си

С ипотека се обезпечава собствен или чужд дълг. Макар че ипотеката се учредява с нотариален акт, тя не прехвърля правото на собственост. Ипотекарният длъжник остава собственик на жилището с всички произтичащи от това права и задължения.Важно: Ако ипотекирате жилището си в полза на банка, тя не става негов собственик. Ако ипотекарният кредитор, например банка прехвърли дълга

Какво трябва да знаем преди да ипотекираме жилището си 2018-01-09T18:30:52+00:00

Като взимате кредит четете общите условия на банката

Масово хората не обръщат внимание на общите условия на банката, от която вземат кредит. После следват оплаквания, че не си знаели правата и задълженията.А именно в общите условия банката е описала всичко необходимо, което клиентът трябва да знае. В индивидуалния договор се записва  само срока на договора, размерите на кредита и на лихвата, както и

Като взимате кредит четете общите условия на банката 2018-01-03T18:56:43+00:00

Няма забрана банките едностранно да променят лихвата по отпуснати кредити

 С промените в Закона за потребителския кредит /ЗПК/ , които влизат в сила на 23.07.2014 г. не се въвежда изрична забрана кредиторът едностранно да променя / да увеличава или намалява / договорената лихва.Това се отнася както за потребителските така и за ипотечните кредити. Законът дава възможност в договорите за кредит да бъде уговорена клауза, според

Няма забрана банките едностранно да променят лихвата по отпуснати кредити 2018-01-09T19:18:22+00:00

Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка – право само на физическите лица-кредотополучатели

Право на потребителя  е да погаси  изцяло или частично задълженията си по договор за ипотечен кредит по всяко време./чл. 41, ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители/. Следователно потребителят може да върне дължимата сума по кредита/лихва и главница/ в рамките на целия срок на договора. Предсрочно може да се погаси цялото

Предсрочното погасяване на ипотечен кредит без неустойка – право само на физическите лица-кредотополучатели 2018-01-09T19:27:51+00:00