Професията на адвоката

Упражняването на адвокатската професия включва:  устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;  представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

За да придобие правоспособност адвокатът трябва да има завършено висше образование по специалност  „Право“ с успешно положени държавни изпити по гражданско правни , наказателно правни науки и административно прави науки;  успешно положен държавен изпит за юридическа правоспособност ; петгодишен юридически стаж или издържан приемен изпит за адвокатурата ; да бъде вписан в адвокатска колегия и да е положил адвокатска клетва.

контакти

още информация

2020-07-04T16:49:29+00:00