Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване

Често срещан случай в практиката е родители и други възходящи да запазят за себе си правото на ползване върху имот, който те продават или даряват на децата си. Друга хипотеза е , когато страните искат да заобиколят забраната за сключване на договор за наем за срок по-дълъг от 10 години и затова учредявят възмездно

Собственикът може предсрочно да прекрати правото на ползване 2020-07-03T18:36:10+00:00

Право на ползване на недвижим имот

Правото на ползване включва правото да се използува имота съгласно неговото предназначение и правото да се получават наеми от него. Правото на ползване на недвижим имот се учредява с нотариален акт. Ползвателят не може да отчуждава своето право, т.е  той не може да продава, заменя, дарява учреденото в негова полза право на ползване на

Право на ползване на недвижим имот 2020-07-03T18:41:25+00:00

Ползване на имот от двама ползватели заедно и поотделно

Често се случва настоящи или бивши съпрузи да прехвърлят на свое дете или внук правото на собственост върху имот като заедно и поотделно си запазят правото на ползване върху същия до края на живота си . В такива случаи най-често възникват следните въпроси: може ли единият ползвател да ползва целия имот, може ли единият

Ползване на имот от двама ползватели заедно и поотделно 2020-07-03T18:44:29+00:00

Как се прекратява право на ползване

Право на ползване на недвижим имот се учредява с нарочен нотариален акт  или се запазва при прехвърляне  на собственост върху имот /продажба, дарение, договор за издръжка и гледане/ . Най-често хората си запазват пожизнено правото на ползване на имот, който даряват или продават на свои близки роднини.  При последващо прехвърляне на правото на собственост, имотът

Как се прекратява право на ползване 2018-01-04T19:17:31+00:00