Несъстоятелност на заличен едноличен търговец

Всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 годишна възраст  и което не е поставено под пълно или ограничено запрещение/ с местожителство в България, може да се регистрира като едноличен търговец/чл.56 от Търговския закон/ , ако за него не съществуват ограниченията в чл.57 ТЗ. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър: при прекратяване на дейността

Несъстоятелност на заличен едноличен търговец 2020-07-04T16:06:06+00:00

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност

Лицата, които имат право да поискат откриване на производство по несъстоятелност за търговец/ търговско дружество, едноличен търговец и кооперация/ са изрично посочени в чл.625 от Търговския закон. Това са: Длъжникът-  едноличен търговец, търговско  дружество или кооперация, представлявани от техния управителен орган , съответно от ликвидатора за дружества в ликвидация; Кредитор на длъжника по търговска сделка.

Кой може да поиска обявяване на търговец в несъстоятелност 2020-07-04T16:14:23+00:00

Неплатежоспособен търговец

Неплатежоспособността на търговеца е основание за откриване на производство по несъстоятелност /чл.607а, ал.1 Търговския закон/. Основната предпоставка за неплатежоспособността на търговеца е той да не е в състояние за изпълни определено в закона /чл. 608 , ал.1 ТЗ/ изискуемо парично  вземане. Изискуемо е вземането, чийто падеж е настъпил. Срокът, в който едно парично задължение на

Неплатежоспособен търговец 2020-07-04T16:17:32+00:00

Как се предявява вземане от длъжник в несъстоятелност

Кои са кредиторите на несъстоятелността? Кредитори на несъстоятелността са всички лица, които имат вземания от търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност/чл. 616, ал.1 от Търговския закон. Вземанията не  са  само от търговски сделки, но те може да имат и нетърговски произход/ например заплати, обезщетения за трудова злополука и други обезщетения по Кодекса

Как се предявява вземане от длъжник в несъстоятелност 2018-01-03T18:22:54+00:00

Ако длъжникът Ви е съдружник в събирателно дружество в несъстоятелност, трябва да предявите вземанията си към него пред съда в процедурата по несъстоятелност на дружеството. В противен случай губите парите си.

Пример: A e дал заем на Б, който не е върнат. Б е съдружник в събирателно дружество „ООО“, за което е открита процедура по несъстоятелност. Кредиторите на дружеството и кредиторите на съдружниците имат  едномесечен срок от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност  да предявят пред съда вземанията си /

Ако длъжникът Ви е съдружник в събирателно дружество в несъстоятелност, трябва да предявите вземанията си към него пред съда в процедурата по несъстоятелност на дружеството. В противен случай губите парите си. 2018-01-03T18:24:01+00:00

Отказ за вписване в Търговския регистър

Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/  когато :  1. не е спазена формата и реда за подаване на  заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване; 2. заявеното обстоятелство не подлежи на вписване или

Отказ за вписване в Търговския регистър 2018-01-03T18:25:10+00:00

Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър

При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му и за него се дължи нова държавна такса.   При подаване на новото заявление заявителят може да

Ново заявление след отказ за вписване в търговския регистър 2018-01-03T18:25:57+00:00

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Отказът на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт  подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му. Обикновено този срок започва да тече  от датата, на която е получен отказа с препоръчано писмо с обратна разписка.  Ако заявителят

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър 2018-01-03T18:26:40+00:00

Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД

Право и задължение на  управителя на ООД е да свика общо събрание на съдружниците /ОСС/. Това той  трябва да стори поне веднъж годишно/ чл. 138, ал.1 ТЗ/. В чл. 138, ал.3 и 4  от Търговския закон са посочени три случая, при които управителят е длъжен да свика общо събрание  извън общото му задължение по чл.

Свикване на общо събрание на съдружниците в ООД 2018-01-03T18:27:36+00:00

Търговско право на задържане

Има случаи , когато законът признава правото дадено задължение да не бъде изпълнено. Правото на задържане е призната от закона възможност  длъжник да откаже изпълнение на  изискуемо задължение  като обезпечение на свое вземане от кредитора. Това право се упражнява чрез възражение за отлагане на изпълнението до едновременното насрещно изпълнение от двете страни по сделката. Търговец може

Търговско право на задържане 2018-01-03T18:28:02+00:00