Безплатна адвокатска помощ 2017-11-07T23:34:00+00:00

Лишаване от безплатна правна помощ и последици

Ако се установи, че условията за предоставянето на безплатна правна помощ не са съществували изобщо или отчасти, съдът лишава страната от безплатен адвокат. Това той може да го направи служебно по свой почин или по

Задължение за уведомяване и последици от неизпълнението му

Лицето, на което е предоставена правна помощ, е длъжно да уведоми незабавно съда, пред който делото му е висящо, за промени в обстоятелствата, на които се основава предоставянето на помощта. Съдът, взел решението за предоставяне

Прекратяване на безплатната правна помощ

Правната помощ се прекратява при смърт на лицето, на което тя е предоставена или при промяна на обстоятелствата, обосновали нейното предоставяне. Правната помощ се прекратява с определение на съда, който разглежда делото. • служебно от

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ?

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ не  дължи пари на служебния адвокат . Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава пари за хонорар и за покриване на разходи от

Основания за отказ за предоставяне на безплатна правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата не се предоставя: 1. когато предоставянето й не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ; 2. когато претенцията е очевидно

Кой и как преценява дали лицето има право на безплатна адвокатска помощ

По граждански и административни дела преценката, дали молителят има право на безплатна правна помощ, се прави от съда, разглеждащ делото. По наказателни дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение,