Адвокатска дейност 2017-11-07T23:34:21+00:00

Може ли пред съда да ме представлява мой роднина ?

По граждански и административни дела физическите лица могат да бъдат представляване от родителите си, децата и съпруга си. Роднините се легитимират пред съда с пълномощно от страната по делото, чието съдържание е определено в чл.

Може ли български адвокат да ме представлява пред чуждестранен съд ?

Адвокат, който е придобил правоспособност в Република България , може да представлява и защитава свой клиент пред съд в държава-членка на ЕС, само съвместно с адвокат, който има призната правоспособност в същата държава и съобразно

Може ли пред български съд да бъда представляван от чуждестранен адвокат ?

Адвокат, който е гражданин на ЕС и е придобил адвокатска правоспособност в държава-членка на ЕС, може да представлява страна по съдебно дело в България само съвместно с адвокат, който е вписан в регистъра на българска

Може ли да ме представлява адвокат от колегия извън района на съда ?

Може. Процесуалната правоспособност на българските адвокати не е териториално ограничена. Без значение в коя адвокатска колегия е вписан адвокатът може да представлява клиента си пред всички съдебни органи в България. С едно изключение – пред

Може ли адвокатът, когото съм упълномощил, да преупълномощи друг адвокат ?

Адвокатът има право да преупълномощи друг адвокат с правата, които му е дал неговият упълномощител, но за това е необходимо съгласието на клиента. Съгласието може да бъде дадено устно или писмено преди преупълномощаването. В спешни