Адвокатска дейност 2017-11-07T23:34:21+00:00

Професията на адвоката

Упражняването на адвокатската професия включва:  устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа;  представителство на доверителите и

Кога да търся съдействие от адвокат

Преди да извършите нещо, което има правни последици, съветвайте се с доверен адвокат. Похарчените пари за консултация са многократно по-малко отколкото възнаграждението за съдебно дело, което може да последва неправилно сключен договор , грешна постъпка 

Как да открия адвокат за моето дело ? Няколко важни стъпки.

1. Определете в коя област на правото, попада Вашия случай напр. наказателно, административно, данъчно, гражданско/договорно, вещно/, семейно, търговско.
2. Търсете адвокат, който е обявил, че практикува в областта на правото, в която попада Вашия случай.
3. Потърсете

Как да ангажирам адвокат ?

Ангажирането на адвокат, който да работи по Вашия случай става въз основа на пълномощно и договор.

Пълномощното е необходимо за процесуално представителство пред съд, прокуратура, разследващи органи, нотариус, съдебен изпълнител, държавни и общински органи. Пълномощното е

Задължително ли е да бъда представляван пред съда от адвокат ?

Адвокатска защита е задължителна само по определени в Наказателно-процесуалния кодекс случаи/ тежки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни/.
Адвокат задължително приподписва касационната жалба до Върховния касационен съд.

контакти

още информация

Може ли служебно да ми бъде назначен адвокат ?

Особен представител в гражданския процес/ исков и изпълнителен/ се назначава от съда на лице с неизвестен постоянен и настоящ адрес, срещу когото е заведено гражданско дело или е започнало принудително изпълнение.

В наказателния процес , когато