Вдигане на обезпечителен запор върху банкова сметка

Запорите биват два вида: обезпечителни и изпълнителни. От вида на запора зависи и начинът на неговото вдигане. В следващото изложение ще разгледаме само процедурата за вдигане на обезпечителен запор, уредена в чл. 402 от от Гражданския процесуален кодекс/ГПК/. Когато запорът е наложен като обезпечителна мярка  в исково производство/бъдещо или висящо/, основанието за вдигане на

Вдигане на обезпечителен запор върху банкова сметка 2017-11-26T18:36:31+00:00