Сервитути

Сервитутите са вещни права върху чужди недвижими имоти. Сервитутите се разделят на поземлени и лични. При поземления сервитут собственикът на един имот може да въздейства в определени рамки върху  чужд имот за да може да ползва своя имот  При личния сервитут на едно лице се предоставя възможност да въздейства върху чужд имот в определени

Сервитути 2018-01-04T18:29:26+00:00

Право на преминаване през селскостопанска земя

Правото на преминаване през селскостопанска земя е уредено в чл. 36 и чл.37 от Закона за опазване на селскокстопанското имущество. Собственик или ползвател на селскостопанска земя, която няма изход на обществен път, може да поиска от кмета на общината по местонахождението на имота да му разреши право на преминаване през съседните земи. Кметът  възлага на

Право на преминаване през селскостопанска земя 2018-01-04T19:24:30+00:00

Право на преминаване през чужд имот

Правото на собственика на един имот да преминава през съседния имот е познато  от римското право като servitus praediorum/поземлен сервитут/. Любопитно е, че на латински  думата servitus  освен ограничено вещно право/серивтут/  означава и робство. Поземленият сервитут/селски и градски/ е задължавал собственика да търпи през неговия имот да преминава съседа/собственика на съседен имот/. Подобни поземлени сервитути

Право на преминаване през чужд имот 2018-01-04T19:32:21+00:00