Погасяване и заличаване на ипотека

Ипотеката се погасява с плащане на дълга, за чието обезпечение е била учредена. С извършването на публична продан на имота, учредената върху него  ипотека се погасява. С изтичане на 10 години от вписването на ипотеката, тя се погасява, ако преди това не е била подновена.  Погасяване на ипотеката означава, че се прекратява правото на

Погасяване и заличаване на ипотека 2020-07-03T18:24:02+00:00