Пренаемане на недвижим имот. Може ли пренаемател да претендира стойността на извършени от него подобрения в наетия имот и от кого ?

Пренаемането на недвижим имот е често срещана практика  в търговските отношения. Обект на такива договори най-често са магазини и ресторанти. Възможността наемателят да стане наемодател на друго лице за същия имот е уредена в чл. 234 от Закона за задълженията и договорите / Ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от наетата

Пренаемане на недвижим имот. Може ли пренаемател да претендира стойността на извършени от него подобрения в наетия имот и от кого ? 2020-07-03T19:14:06+00:00

Наем на земеделска земя

1.Кой може да отдава под наем земеделска земя Земеделска земя може да се отдава под наем от: 1. собственика или от упълномощено от него лице; 2. лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице/арендатор, лице с

Наем на земеделска земя 2020-07-04T15:56:22+00:00

Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър

Нотариалната заверка на датата на наемния договор и неговото вписване в Имотния регистър гарантират правата на наемателя при продажба на жилище. Ако нотариус е удостоверил датата на договора за наем на жилище, което по-късно е било продадено, договорът е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година

Нотариална заверка и вписване на наемния договор в Имотния регистър 2018-01-09T17:12:13+00:00

Форма на договора за наем на жилище

Българското право не изисква специална форма  като условие за валидност на наемния договор. С други думи  може и устно да сключите договор за наем на жилище, достатъчно е да постигнете съгласие за предоставяне ползването на конкретно жилище срещу определена цена. Писмената форма на договора е необходима като доказателство за страните, датата на сключване и

Форма на договора за наем на жилище 2018-01-09T17:19:18+00:00

Актуализиране на наем

Наемното правоотношение трае дълъг период  от време, през който се променят пазарните цени на стоките и услугите. Тъй като наемните цени се формират на пазарен принцип, интересът на наемодателя  диктува стремеж към повишаване на цената, която той получава за ползване на жилището му. Ако  наемателят цели дългосрочен договор за наем на определено жилище, той

Актуализиране на наем 2018-01-09T17:20:58+00:00

Пренаемане на жилище

Общото правило на чл. 234, ал.1 ЗЗД е, че наемателят може да пренаеме части от жилището, т.е отделни стаи в него. Изключението е, че наемодателят може да попречи на наемателя да отдава част от наетото жилище, само ако това е уговорено изрично в договора. За ползването от имота пренаемателят не може да има повече

Пренаемане на жилище 2018-01-09T17:28:28+00:00

Повреди и ремонти в наетото жилище

Най-напред  трябва да направим някои важни разграничения. В обикновения език най-често си служим с думата ремонт като родово понятие за всякакви възстановителни, разкрасителни и модернизиращи дейности в жилището. Законът прави обаче съществена разлика между работите по поправка на жилището и действия, които повишават неговата стойност.  Чл. 231 от ЗЗД разграничава повреди, които се дължат на

Повреди и ремонти в наетото жилище 2018-01-09T17:29:32+00:00

Недостатъци на наетото жилище. Претенции на наемателя

В договора за наем подробно трябва да бъде описано състоянието, в което наемодателят предава жилището. Тези наглед излишни подробности ще Ви спестят по-късно много неприятности. Законът/ чл. 230, ал.1 ЗЗД/ предвижда, че наемодателят е длъжен да предаде жилището в състояние, което отговаря на ползването, за което е наета. Това правило предвижда изключение, което обаче

Недостатъци на наетото жилище. Претенции на наемателя 2018-01-09T17:30:56+00:00

Използване на жилището след изтичане на наемния срок

Наемателят може да продължи да ползва жилището след изтичане на срока на наемния договор, ако наемодателят знае и не се противопостави на това. Тогава наемният договор се счита за продължен за неопределен срок. Това означава, че наемателят ще ползва жилището при същите условия, вкл. на същия наем.  Обстоятелствата, които водят до автоматично продължаване на срока

Използване на жилището след изтичане на наемния срок 2018-01-09T17:32:26+00:00

Срок на наемния договор

Договорът за наем на жилище между граждани и между общината /държавата или само между  граждани не може да бъде сключен за повече от десет години. Ако договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет. / чл. 229 от Закона за задълженията и договорите/Настаняването под наем в държавни ведомствени и в общински жилища

Срок на наемния договор 2018-01-09T17:32:58+00:00