Последователност на погасяванията на публични държавни вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва погасяването на задължението е регламентиран в чл. 169 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Публичните държавни вземания, за които се прилагат правилата

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания 2021-01-05T17:08:26+00:00

Погасяване по давност на глоби

Глобата е административно наказание на физически лица, което се налага с наказателно постановление. След влизане в сила на наказателното постановление/ ако то не е било обжалвано или е било потвърдено с влязло в сила съдебно решение/ ,  административно наказващият орган предприема действие за привеждането му в изпълнение / чл. 74 от Закона за административните

Погасяване по давност на глоби 2018-01-09T19:39:10+00:00

Кога и как спира погасителната давност за данъци

Хипотезите, при които спира да тече давностния срок, с изтичането на който се погасяват данъчни задължения са изрично изброени в чл. 172 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Те не могат да бъдат допълвани нито чрез тълкуване нито от данъчната администрация нито от данъкоплатците.   Давността спира в следните случаи:  1.Когато е започнала данъчна ревизия

Кога и как спира погасителната давност за данъци 2018-01-10T12:36:29+00:00

Погасяване по давност на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС

Данъците върху недвижимите имоти и върху моторните превозни средства са публични задължения към общините, в които се намират имотите и към общините, в които е постоянният адрес на собственика на превозното средство. Тези данъци не се администрират от Националната агенция по приходите и задълженията за тях не се отразяват в данъчно-осигурителните сметки на лицата (/чл.87,

Погасяване по давност на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС 2018-01-10T15:33:17+00:00

Лихвите за неплатени публични задължения се погасяват с петгодишна давност

Лихвите за неплатени публични задължения-данъци и осигуровки са публични вземания, тъй като те следват главното задължение/данък, осигурителна вноска/ и имат същия характер.  За неплатените в законоустановените срокове публични задължения се дължи лихва в размер, определен в Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни вземания. Лихва върху невнесената в предвидения в закона срок авансова

Лихвите за неплатени публични задължения се погасяват с петгодишна давност 2018-01-10T12:41:15+00:00

Уведомих НАП, че си ликвидирам търговското дружество и ми запорираха сметките.

Напоследък имах няколко случая  клиенти да се оплакват, че сметките им са били запорирани от НАП след като са били подали уведомление, че искат да бъдат заличени от търговския регистър като еднолични търговци. Същата съдба може да сподели и търговци, които прехвърлят предприятието си както и търговски дружества в процес на ликвидация. Какво всъщност

Уведомих НАП, че си ликвидирам търговското дружество и ми запорираха сметките. 2018-01-03T18:55:26+00:00