Последователност на погасяванията на вноски за данък „сгради“ и такса „смет“

В ДОПК са възприети различни принципи за погасяване на публични държавни вземания/ данъци, осигуровки/ и публични общински вземания / местни данъци и такси/ . Докато при държавните вземания до образуване на изпълнително дело длъжникът има право да избере кое вземане плаща, то при общинските данъци и такси това право е отказано. След 01.01.2016 г. е

Последователност на погасяванията на вноски за данък „сгради“ и такса „смет“ 2021-01-05T17:38:01+00:00

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая: когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване; когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за възстановяване на надвнесени данъци. В тези два случая без да извършва ревизия или проверка органът по приходите може да възстанови

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци 2021-01-05T15:05:38+00:00

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти 2020-07-04T15:10:05+00:00

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота.

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота. 2020-07-04T15:14:10+00:00

Данък „Сгради” за предприятия

Данъкът върху недвижимите имоти, който се дължи от предприятия е регламентиран в чл.10-чл. 28 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Правната му уредба бележи различия на данъка за предприятия  с данъка за недвижимите имоти, дължим от физическите лица , само досежно начина, по който се определя данъчната оценка на имота. Предприятия по смисъла на §1 от

Данък „Сгради” за предприятия 2018-01-10T14:10:09+00:00

Погасяване по давност на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС

Данъците върху недвижимите имоти и върху моторните превозни средства са публични задължения към общините, в които се намират имотите и към общините, в които е постоянният адрес на собственика на превозното средство. Тези данъци не се администрират от Националната агенция по приходите и задълженията за тях не се отразяват в данъчно-осигурителните сметки на лицата (/чл.87,

Погасяване по давност на задълженията за „данък сгради” и данък върху МПС 2018-01-10T15:33:17+00:00

Ателието не е жилищен имот и собственикът му не може да ползва данъчна отстъпка

Предназначението на помещенията в една жилищна сграда се определя от разработения проект от инвеститора и утвърден от Общинската администрация, като едно от условията за издаване на разрешение за строителство. В разрешението за ползване  на сградата / наричано още акт 16/ обектите се описват така както те са обозначени в одобрения проект и разрешението за строителство-апартамент,

Ателието не е жилищен имот и собственикът му не може да ползва данъчна отстъпка 2018-01-10T12:47:49+00:00

Установяване размера на данък“сгради“. Акт за установяване на вземане по декларация

След като собственикът на недвижим имот подаде декларация  за недвижимия имот в общинската администрация, неин служител определя размера на дължимия данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци/ТБО/ и отразява това в партидата за имота, която се води в данъчната служба на общината. Ежегодно данъчно задължените лица получават съобщение за дължимите през текущата

Установяване размера на данък“сгради“. Акт за установяване на вземане по декларация 2018-01-10T14:58:57+00:00

Данъчно деклариране на недвижими имоти

Длъжни да подадат декларация по образец за облагане с данък върху недвижимите имоти  са собствениците , ако за имота има учредено ограничено вещно право/право на ползване, право на стоеж/ задължението за подаване на данъчна декларация е ползвателят, съответно  суперфициарят. На деклариране подлежат: 1.новопостроените  имоти; 2. придобитите чрез  сделка  -покупко-продажба, замяна, дарение, доброволна делба; 3. придобитите

Данъчно деклариране на недвижими имоти 2018-01-10T14:50:19+00:00

За получените парични дарения се дължи местен данък

Паричните дарения обикновено се извършват чрез предаване на сумата в брой от дарителят на дареният или  чрез превод на сумата от сметката на дарителят по сметка на дарения. Във втория случай дарението е извършено и прието, когато сметката на получателя бъде заверена с дарената сума.Много хора не знаят, че когато получават подаръци в пари от

За получените парични дарения се дължи местен данък 2018-01-10T12:52:25+00:00