About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 231 blog entries.

Допустимо ли е на бъда представляван пред съда от повече от един адвокат?

Може да упълномощите колкото искате адвокати, стига може да им платите хонорарите. Ако спечелите делото , съдът ще ви присъди възнаграждение само за един адвокат. контакти още информация

Допустимо ли е на бъда представляван пред съда от повече от един адвокат? 2020-07-04T17:18:31+00:00

Може ли да ме представлява адвокат от колегия извън района на съда ?

Може. Процесуалната правоспособност на българските адвокати не е териториално ограничена. Без значение в коя адвокатска колегия е вписан адвокатът може да представлява клиента си пред всички съдебни органи в България. С едно изключение - пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд страните могат да бъдат представлявани и защитавани от адвокати с най-малко 5-годишен юридически

Може ли да ме представлява адвокат от колегия извън района на съда ? 2020-07-04T17:22:39+00:00

Може ли адвокатът, когото съм упълномощил, да преупълномощи друг адвокат ?

Адвокатът има право да преупълномощи друг адвокат с правата, които му е дал неговият упълномощител, но за това е необходимо съгласието на клиента. Съгласието може да бъде дадено устно или писмено преди преупълномощаването. В спешни случаи, в които се налага извършването на действия в интерес на клиента, неговото съгласие за преупълномощаване на друг адвокат може

Може ли адвокатът, когото съм упълномощил, да преупълномощи друг адвокат ? 2020-07-04T19:03:36+00:00

Може ли адвокатът да се откаже от поетата защита на своя клиент ?

Адвокатът –защитник в наказателния процес не може да се откаже от поетата защита, освен ако стане невъзможно да изпълнява задълженията си по независещи от него причини/болест, задържане под стража/. В последния случай защитникът е длъжен да уведоми клиента си, за да може той да организира защитата си. Адвокатът-повереник на частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец

Може ли адвокатът да се откаже от поетата защита на своя клиент ? 2020-07-04T19:06:41+00:00

Може ли да се откажа от защитата на адвоката, когото съм наел ?

Клиентът може да оттегли пълномощното от адвоката във всеки един момент от съдебния процес. Необходимо е да заяви това писмено на съда, който разглежда делото, както и да уведоми клиента за оттегленото пълномощно. При неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за

Може ли да се откажа от защитата на адвоката, когото съм наел ? 2020-07-04T19:09:52+00:00

Адвокатска тайна

Адвокатът е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето. Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката. Адвокатът пази в тайна всяко узнато от него при и по повод упражняване на дейността си поверително сведение. Адвокатът изисква опазването на професионалната тайна от своя персонал и от всяко

Адвокатска тайна 2020-07-04T19:13:11+00:00

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата

 Социално слаби лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ и/или целева помощ за отопление; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; лица ползващи социална услуга звено "Майка и бебе"; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки; деца в риск по смисъла на Закона за

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата 2020-07-04T19:16:39+00:00

Ще ми присъди ли съдът разноските , които съм направил за адвокат.

По граждански дела съдът присъжда на ищеца платеното от него възнаграждение за един адвокат съразмерно с уважената част от иска. Присъдените разноски се дължат от ответника и за тях съдът издава изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение. Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако

Ще ми присъди ли съдът разноските , които съм направил за адвокат. 2020-07-04T19:20:27+00:00

Какви документи издава адвокатът за полученото възнаграждение

Адвокатът като лице, упражняващо свободна професия не е длъжен да има касов апарат и да издава касов бон/ чл. 4, т. 8 от Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/. Договорът за правна защита и съдействие , който е екземпляр от кочан,

Какви документи издава адвокатът за полученото възнаграждение 2020-07-04T19:23:21+00:00

Как се определя възнаграждението на адвоката ?

Адвокатът има право на възнаграждение за своя труд. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в Наредбата на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения за съответния вид помощ. При липса

Как се определя възнаграждението на адвоката ? 2020-07-04T19:26:52+00:00