Представителство по съдебни дела 2020-05-26T12:32:15+00:00

Представителство по съдебни  дела

Адвокат Стефка Атанасова осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица в дела пред  Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Софийски апелативен съд,  Административен съд София град, Административен съд София окръг , Върховен касационен съд и Върховен административен съд. По изключение – пред други съдилища в България.

Адвокат Стефка Атанасова осъществява процесуално представителство по следните видове дела:

  • граждански / имотни спорове, договорни спорове включително с банки, непозволено увреждане и обезщетения, наследствени спорове/,
  • търговски дела включително несъстоятелност и стабилизация на търговец ,
  • трудови дела,
  • административни и данъчни дела
  • административно наказателни дела.

За завеждане на дело/ гражданско, търговско, трудово/  е необходимо:

Да се свържете с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  и да опишете накратко случая.

Ако в телефонния разговор или получения отговор на  Вашия  и-мейл адв. Стефка Атанасова е  изразила съгласие да работи по казуса,  е необходимо да подготвите копия от документите, които ще бъдат използвани като доказателства по делото и да ги предоставите на адвоката по удобен за Вас начин: на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  като прикачени файлове със сканирани копия ; с пощенска пратка на адрес София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 вход Б ет.3 или да ги занесете лично в кантората на адв. Стефка Атанасова в уговорен с нея ден и час. По изключение малък брой документи  може да изпратите по Viber, Skype или Messenger.

След като адвокат Стефка Атанасова се запознае с фактите и документите за тях  може да се договорите с нея  за изслушване на становище по казуса – в кантората на адвоката, по Skype, Zoom, Viber или по телефон. Хонорарът за услугата се уговаря предварително с адвоката и се заплаща в брой, по банкова сметка, чрез Epay или PayPal. Минималният хонорар за становище във връзка със завеждане на съдебни дело е 200 лева. Даването на становище по казуса не обвърза адвоката и клиента със задължение за сключване на договор за процесуално представителство.

Ако искате да възложите на адвокат Стефка Атанасова да подготви  и подаде в съда документи /искова молба, жалба, заявление за издаване на заповед за изпълнение, молба за откриване на производство по несъстоятелност, молба за откриване на производство по стабилизация на търговец/   както и адвокат Стефка Атанасова да Ви представлява и защитава по делото е необходимо да бъде сключен с нея  договор за процесуално представителство и защита и да подпишете пълномощно. Тези документи се подписват в кантората на адвокат Стефка  Атанасова след като тя се е запознала с фактите и документите по казуса и се е съгласила да работи по случая. По изключение договорът може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата, пълномощното  за процесуално представителство – оригинал също се изпраща по пощата.

Хонорарът се уговоря при сключване на договора за  процесуално  представителство  и защита. Работата включва: проучване на фактите и доказателствата по случая, консултация на клиента във връзка с предстоящото дело,  изготвяне  и подаване на исковата молба/ заявлението/, внасяне на държавни такси и депозити /при уговорка с клиента/, получаване на съобщения и призовки по делото ,  участие в открити съдебни заседания, изготвяне на писмени становища по поставени от съда  въпроси, изготвяне и подаване на  частни жалби / ако се наложи/,  писмена защита по съществото на делото / при необходимост/, информиране на клиента за хода на делото и съдебните актове. Размерът на хонорара зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес /цената на иска/. Хонорарът за една инстанция се заплаща авансово при сключване на договора, възможно е плащане на части. Хонорарът за съдебно представителство и защита се плаща по банковата сметка на адв. Стефка Атанасова , а на адвоката се дава екземпляр от платежното нареждане, което в последното съдебно заседание по делото се представя на съда като доказателство за платени разноски във връзка с искане за присъждането им. По изключение възнаграждението за съдебна защита  може да бъде платено в брой.

Ако сте се възползвали от възможността предварително да получите  становище  от адв. Стефка Атанасова по казуса , при сключване на договор с нея  за процесуално представителство и защита платеният  хонорар за становището  се приспада от договорената сума за възнаграждение по делото.

Ако искате адвокат Стефка Атанасова да подготви документите за завеждане на  съдебно дело  без тя  да участва в процеса , т. е.  изготвяне на документи без представителство и защита пред съда,  е необходимо да сключите с нея  писмен договор за правна помощ . За изготвянето на съдебни книжа трябва да опишете подробно случая и да заявите пред адвоката Вашите искания както и да  предоставите всички налични документи / оригинали и копия/ , с които разполагате и които ще  бъдат използвани като доказателства по делото. Оригиналите се връщат на клиента след  като адвокатът завери преписите / ксерокопията/, които ще бъдат приложени към исковата молба. Договорът за правна помощ се подписва в кантората на адвокат Стефка Атанасова, по изключение договорът може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата.

Хонорарът се уговоря при сключване на договора. Работата  включва: консултация и подготовка на съдебни книжа , евентуално подаването им в съответния съд.  Исковата молба / жалбата, заявлението /  в необходимия брой екземпляри ще бъдат изготвени в срок, уговорен между адвоката и клиента и заедно с подготвените  приложения ще бъдат предадени на клиента в кантората на адвокат Стефка Атанасова или изпратени чрез пощенски оператор на посочен от клиента адрес за негова сметка. Възможно е след подписване на документите от клиента, същите да бъдат подадени в съда  от адв. Стефка Атанасова ,  която изпраща оригинала с входящия номер на адрес, посочен от клиента и за негова сметка  или сканирано копие от документа с входящ номер на посочен от клиента и-мейл.

Размерът на хонорара за изготвяне на книжа за съдебно дело без процесуално представителство  зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес /цената на иска/ , обикновено той  е 3/ 4 от хонорара, който би се дължал за процесуално представителство по същото дело. Възнаграждението за изготвяне на съдебни книжа без процесуално представителство може  платите  в брой, по банкова сметка, чрез пощенски паричен превод, чрез Epay или PayPal.

За защита по образувано дело. След като сте получили съдебни книжа /искова молба, заповед за изпълнение, призовка / , т. е.  Вие  сте ответник, е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  и да опишете накратко случая. Всеки ден е от значение, тъй като от получаване на съдебните книжа тече  процесуален срок, чието пропускане има  за Вас неблагоприятни последици.

Ако в телефонния разговор или в отговора на Вашия  и-мейл адв. Стефка Атанасова е изразила съгласие да работи по делото,  е необходимо да подготвите копия от документите, които сте получили и възможно най-бързо  да ги предоставите на адвоката по удобен за Вас начин: на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  като прикачени файлове със сканирани копия ; с пощенска пратка на адрес София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 вход Б ет.3 ; прикачени файлове по Viber или Messenger / по изключение/  или да ги занесете лично в кантората на адв. Стефка Атанасова в уговорен с нея ден и час.

След като адвокат Стефка Атанасова се запознае с фактите и документите по делото може да се договорите за изслушване на становище по казуса – в кантората на адвоката, по Skype, Zoom, Viber или по телефон. Хонорарът за услугата се уговаря и заплаща предварително  в брой, по банкова сметка, чрез Epay или  PayPal. Минималният хонорар е 200 лева. Даването на становище по казуса не обвърза адвоката и клиента със задължение за сключване на договор за процесуално представителство.

Ако искате да упълномощите адвокат Стефка Атанасова да Ви представлява и защитава по съдебно дело е необходимо да сключите с нея  договор за процесуално представителство и защита и да подпишете пълномощно. Тези документи се подписват в кантората на адвокат Стефка  Атанасова след като тя предварително се е запознала с фактите и документите по случая  и се е съгласила да участва в делото. По изключение договорът може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата, пълномощното  за процесуално представителство – оригинал се изпраща по пощата.

Хонорарът се уговоря при сключване на договора. Работата включва: проучване на делото, консултация по казуса, изготвяне и подаване на отговор на исковата молба  или жалбата, при  уговорка с клиента внасяне на  депозити/ ако се наложи/ , получаване на съобщения и призовки,  участие в открити съдебни заседания, даване на писмени становища по поставени от съда въпроси / ако се наложи/, писмена защита по съществото на делото / при необходимост/, информиране на клиента за хода на делото и съдебните актове. Размерът на хонорара зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес /цената на иска/. Хонорарът за една инстанция се заплаща авансово при  сключване на договора, възможно е плащане на части. Хонорарът за съдебно представителство и защита се плаща по банковата сметка на адв. Стефка Атанасова , а на адвоката се дава екземпляр от платежното нареждане, което в последното съдебно заседание по делото се представя на съда като доказателство за платени разноски във връзка с искане за присъждането им. По изключение възнаграждението за съдебна защита  може да бъде платено в брой.

Ако сте се възползвали от възможността за изслушване на становище  от адв. Стефка Атанасова по казуса, при сключване с нея  на договор на процесуално представителство и защита   платеният  хонорар за становището  се приспада от договорената сума за възнаграждение по делото.

Ако искате адвокат Стефка Атанасова да подготви документите за защита на ответника в съдебно дело без представителство  и защита пред съд е необходимо да сключите с нея писмен договор за правна помощ . За изготвянето на отговора на исковата молба или  жалбата е необходимо да представите всички документи, които сте получили от съда,  да опишете подробно случая и да заявите пред адвоката Вашите искания както и да  предоставите всички налични документи / оригинали и копия/ , с които разполагате и които ще  бъдат ползвани като доказателства по делото. Оригиналите се връщат на клиента след  като адвокатът завери преписите / ксерокопията/, които ще бъдат приложени към отговора на исковата молба/ жалбата.  Договорът за правна помощ се подписва в кантората на адвокат Стефка Атанасова, по изключение може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата.

Хонорарът се уговоря при сключване на договора и включва: консултация и подготовка на съдебни книжа. Размерът на хонорара за изготвяне на книжа за съдебно дело без представителство и защита пред съд  зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес /цената на иска/ , обикновено той  е 3/ 4 от хонорара, който би се дължал за правна помощ и  процесуално представителство по същото дело.

Отговорът на исковата молба  или жалбата   в необходимия брой екземпляри ще бъде изготвен в  законоустановения срок  и заедно с подготвените  приложения ще бъдат предадени на клиента в кантората на адвокат Стефка Атанасова или изпратени чрез пощенски оператор на посочен от клиента адрес за негова сметка. Възможно е след подписване на документите от клиента, същите да бъдат подадени в съда  от адв. Стефка Атанасова ,  която изпраща оригинала с входящия номер на адрес, посочен от клиента и за негова сметка  или сканирано копие от документа с входящ номер на посочен от клиента и-мейл.

За защита по данъчни, административни и  административно-наказателни дела

Ако жалбата е била изготвена от адвокат Стефка Атанасова е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  и да изпратите на и-мейл , по Viber, Messenger или Skype сканирано копие на призовката и съдебния акт /определение, разпореждане/ с отбелязване на датата на получаване. Всеки ден е от значение, тъй като от получаване на съдебните книжа тече  процесуален срок, чието пропускане има  за Вас неблагоприятни последици.

Да упълномощите адвокат Стефка Атанасова да Ви представлява и защитава по съдебното дело. Пълномощното се подписва в кантората на адвокат Стефка  Атанасова или се изпраща чрез пощенски оператор на адреса на кантората София 1000, ул.“Цар Асен“ № 2 вх. Б ет.3 адв. Стефка Атанасова. Все още не всички български съдилища приемат пълномощни, подписани с електронен подпис.

Нов договор с адвокат Стефка Атанасова не се сключва, ако преди изготвяне на жалбата е бил сключен договор за правна помощ за съдебно обжалване на административния акт, с който е уговорен хонорар за изготвяне на  жалба и процесуално представителство  и защита пред съда. Най-късно до датата на съдебното заседание, клиентът трябва  да предостави на адв. Стефка Атанасова  екземпляр от платежното нареждане за платения хонорар, тъй като същото се представя на съда  като доказателство за платени разноски във връзка с искане за присъждането им.

Ако договорът е бил само за изготвяне на жалбата и клиентът иска да  упълномощи адвокат Стефка Атанасова за представителство и защита пред съда, е необходимо сключването на съответен  договор.

Хонорарът за процесуално представителство и съдебна  защита  се уговоря при сключване на договора. Работата  включва: проучване на  делото в читалнята/адвокатската стая/ на съда, консултация на клиента, получаване на призовки и съобщения,  при  уговорка с клиента внасяне на  депозити/ ако се наложи/ ,  участие в открити съдебни заседания, даване на писмени становища по поставени от съда въпроси / ако се наложи/, писмена защита по съществото на делото / при необходимост/, информиране на клиента за хода на делото и съдебните актове. Размерът на хонорара зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес / размера на оспореното публично вземане, размера на глобата или имуществената санкция/ . При уговарянето му се взема пред вид сумата, платена за изготвяне на жалбата. Хонорарът за процесуално представителство и съдебна защита се плаща по банковата сметка на адв. Стефка Атанасова , а на адвоката се дава екземпляр от платежното нареждане, тъй като в същото се представя на съда в съдебно заседание  като доказателство за платени разноски във връзка с искане за присъждането им. По изключение възнаграждението   може да бъде платено в брой.

Ако жалбата не е била изготвена от адвокат Стефка Атанасова е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  ,  накратко да опишете случая и  да съобщите дата, за която е насрочено откритото съдебно заседание.

Ако в телефонния разговор или в отговора на Вашия  и-мейл адв. Стефка Атанасова е изразила съгласие да работи по делото,  е необходимо да подготвите копия от  жалбата и документите, които сте получили от съда и възможно най-бързо  да ги предоставите на адвоката по удобен за Вас начин: на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  като прикачени файлове със сканирани копия ; с пощенска пратка на адрес София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 вход Б ет.3 ;  като прикачени файлове по  Skype, Viber или Messenger / по изключение/  или да ги занесете лично в кантората на адв. Стефка Атанасова в уговорен с нея ден и час.

Ако искате  адвокат Стефка Атанасова да Ви представлява и защитава по съдебното  дело е необходимо да сключите с нея  договор да процесуално представителство и защита и да подпишете пълномощно. Тези документи се подписват в кантората на адвокат Стефка  Атанасова след като тя се е запознала с фактите и документите по случая  и се е съгласила да участва в делото. По изключение договорът може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата, пълномощното  за процесуално представителство в  оригинал се изпраща по пощата.

Хонорарът се договоря при сключване на договора. Работата включва: проучване на делото в читалнята/ адвокатската стая/ на съда ,  консултация на клиента по казуса, допълване или уточняване на жалбата /ако е необходимо/ , при  уговорка с клиента внасяне на  депозити/ ако се наложи/ , получаване на съобщения и призовки,  участие в открити съдебни заседания, даване на писмени становища по поставени от съда въпроси / ако се наложи/, писмена защита по съществото на делото / при необходимост/, информиране на клиента за хода на делото и съдебните актове. Размерът на хонорара зависи от фактическата и правна сложност на делото и защитавания интерес / размера на оспореното публично задължение, размера на имуществената санкция или глобата/  като се вземе пред вид, че адвокат Стефка Атанасова не е изготвила жалбата и / или  не се е налагало да работи по нея. Хонорарът за една инстанция се заплаща авансово при  сключване на договора. Хонорарът за съдебно представителство и защита се плаща по банковата сметка на адв. Стефка Атанасова , а на адвоката се дава екземпляр от платежното нареждане, което в съдебно заседание по делото се представя на съда като доказателство за платени разноски във връзка с искане за присъждането им. По изключение възнаграждението за съдебна защита  може да бъде платено в брой.