Лични данни 2018-05-29T12:21:56+00:00

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от адвокат Стефка Атанасова от Софийска адвокатска колегия  дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

Адвокат Стефка Атанасова  е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като кантората й се намира в София, ул.“Цар Асен“ № 2 вх.Б ет.3 ,  на който адрес може да изпращате по пощата искания до нея като администратор на данни .Исканията си може да отправяте и на електрони адреси stefkatanasova@gmail.com и steata@abv.bg

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Адвокат Стефка Атанасова осъществява правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Договорно процесуално представителство и защита по реда на Гражданския процесуален кодекс, Административния процесуален кодекс и Данъчно осигурителния процесуален кодекс.
 • Процесуално представителство и защита като особен представител по реда на Гражданския процесуален кодекс;
 • Процесуално представителство и защита като служебен защитник по реда на Закона за правната помощ по граждански, административни и изпълнителни дела;
 • Договорно процесуално представителство по административно наказателни дела;
 • Правна помощ и защита пред административни органи;
 • Правна помощ при нотариални сделки;
 • Правна помощ и процесуално представителство пред Агенция по вписванията.

При упражняване на правомощията си адвокат Стефка Атанасова от Софийската  адвокатска колегия в качеството на администратор на лични данни  обработва лични данни  на свои клиенти – физически лица както и  на лица, на които оказва правна помощ и/или процесуално представителство по реда на Закона за правната помощ  , основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, § 1, б. „б“ и „в“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са : трите имена, постоянен адрес, единен граждански номер , телефонен номер за връзка и и-мейл;  за нотариалните производства – данни за документа за самоличност; за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на данни на граждани на ЕС, които не са български граждани, е необходима  дата на раждане.

Адвокат Стефка Атанасова не обработва чувствителни данни по смисъла на чл. 9 §1  от регламента : расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,  освен ако във връзка с водене на съдебни дела  не е налице някое от основанията предвидени в чл.9 § 2 от Регламента.

Адвокат Стефка Атанасова обработва лични данни в качеството на обработващо лице по смисъла на чл.4 т.8 от Регламента от името на свои доверители за завеждане и водене на дела срещу техни контрагенти- физически лица или деликвенти. Тези данни са: трите имена и адрес/постоянен и/или временен/.

Като администратор на лични данни адвокат Стефка Атанасова от Софийска  адвокатска колегия  обработва данни въз основа на съгласие на субекта на данните по смисъла на чл.4 § 1 буква а от Регламента или когато обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна по договора/напр. договор за правна защита/  или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор по смисъла на чл. 4§1 буква б от Регламента.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Адвокат Стефка Атанасова не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Адвокат Стефка Атанасова не обработва лични данни чрез професионалния си сайт www.advokatatanasova.com  и личния си професионален профил във Facebook .

 1. Категории получатели на данни

Спазвайки принципа за адвокатската тайна , установен в чл.45 от Закона за адвокатурата, адвокат  Стефка Атанасова не разкрива лични данни на трети страни и получатели, извън съдебните и административни органи, за производствата пред  които са предназначени нарочно съставените от нея документи/ искови молби, жалби, възражения , становища, писмени защити, заявления  и т.н./.

 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни  и обработващ лични данни адвокат Стефка Атанасова от Софийска адвокатска колегия обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Данните, съдържащи се в съдебните и изпълнителни дела ,се съхраняват 5 години след влизане в сила на акта за приключване на делото/съдебно решение, съдебно определение, постановление на съдебен изпълнител/.

 1. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено конкретно  искане до адвокат Стефка Атанасова  (писмено или по електронен път). Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на адвокат Стефка Атанасова.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София-град.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

Адвокат Стефка Атанасова от Софийска  адвокатска колегия не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 

 1. Въведени от адвокат Стефка Атанасова мерки за защита на личните данни.

С  Правила на адвокат Стефка Атанасова за мерките за защита на личните данни са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.