Изготвяне жалби без съдебно представителство 2020-05-26T12:37:30+00:00

Изготвяне  жалби без съдебно представителство

За обжалване на данъчни и осигурителни актове по административен ред е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  , щом искате да обжалвате:

  • ревизионен акт;
  • акт за установяване на публично държавно вземане;
  • акт за установяване на публично общинско вземане;
  • акт за прихващане и възстановяване;
  • постановление за публичния изпълнител за налагане на обезпечителни мерки;
  • разпореждане на отпускане / изменение на пенсия, обжалване на ревизионни актове за начет на НОИ;
  • други актове на НАП и НОИ.

Всеки ден е от значение, тъй като тече кратък процесуален срок за обжалване/  7 или 14 дни/ , чието пропускане има неблагоприятни последици за жалбоподателя. Особеност при обжалването на данъчните и осигурителни  актове е, че задължително трябва да се премине през  обжалване по административен ред.

Ако в телефонния разговор или в  отговора на Вашия  и-мейл адв. Стефка Атанасова е изразила съгласие да работи по обжалване на акта,  е необходимо да подготвите копия от документа, който сте получили от администрацията както и документите, които сте представили в ревизионното производство/ административното или принудителното производство/    и възможно най-бързо  да ги предоставите на адвоката по удобен за Вас начин: на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  като прикачени файлове със сканирани копия ; с пощенска пратка на адрес София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 вход Б ет.3  адв. Стефка Атанасова; като прикачени файлове по Skype , Viber или Messenger / по изключение, тъй като ревизионните актове са много дълги и трудно се четат на телефон/  или да ги занесете лично в кантората на адв. Стефка Атанасова в уговорен с нея ден и час.

След като адвокат Стефка Атанасова се запознае с фактите и документите може да се договорите за изслушване на становище по казуса – в кантората на адвоката, по Skype, Zoom, Viber. Хонорарът за услугата се уговаря предварително и се заплаща в брой, по банкова сметка, чрез Epay или  PayPal. Минималният хонорар за становище по съдебен казус  е 200 лева. Даването на становище за делото не обвърза адвоката и клиента със задължение за сключване на договор за процесуално представителство.

Ако искате адвокат Стефка Атанасова да подготви жалбата пред административния орган е необходимо да сключите писмен договор за правна помощ . Договорът за правна помощ се сключва в кантората на адвокат Стефка Атанасова, по изключение може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата. Жалбата може да бъде подадена от адвокат Стефка Атанасова като пълномощник на жалбоподателя. В такъв случай е необходимо съставянето на пълномощно.

Хонорарът се договоря при сключване на договора. Работата включва: консултация и изготвяне на административната жалба, а по уговорка с клиента подаването й в регистратурата на съответния административен орган. Жалбата в необходимия брой екземпляри ще бъде изготвена в законоустановения срок  и ще бъде предадена на клиента в кантората на адвокат Стефка Атанасова или изпратена чрез пощенски оператор на посочен от клиента адрес за негова сметка. Възможно е след подписване на жалбата  от клиента, същите да бъдат подадена в регистратурата на административния орган   от адв. Стефка Атанасова ,  която изпраща оригинала с входящия номер на адрес, посочен от клиента и за негова сметка  или сканирано копие от документа с входящ номер на посочен от клиента и-мейл. По същия начин се постъпва и когато жалбата е подадена от адв. Стефка Атанасова в качеството й на пълномощник на жалбоподателя.

Размерът на хонорара за изготвяне на административната жалба зависи от  фактическата и правна сложност на ревизията и защитавания интерес / размера на установеното данъчно задължение/. При договаряне за   изготвяне на административната  и съдебната жалба клиентът ползва отстъпка.   Ако клиентът е платил за становище по казуса и след това е сключил договор за правна помощ за изготвяне на  административна жалба, сумата за платеното възнаграждение се приспада от договорения размер на хонорара.

За обжалване на  наказателни постановления е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com   и   да изпратите по електронната поща, по изключение по Skype,  Viber или Messenger, снимка на наказателното постановление. Всеки ден е от значение, тъй като срокът за обжалване е 7 дни след получаване на постановлението и ако не бъде спазен жалбата ще бъде върната без разглеждане.

За да изготви  адвокат Стефка Атанасова жалбата пред районния съд   е необходимо да сключите писмен договор за правна помощ . Договорът за правна помощ се подписва в кантората на адвокат Стефка Атанасова, по изключение може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата.

Хонорарът се уговоря при сключване на договора. Работата  включва: консултация и изготвяне на  жалбата срещу наказателното постановление. Жалбата в необходимия брой екземпляри ще бъде изготвена в законоустановения срок  и ще бъде предадена на клиента в кантората на адвокат Стефка Атанасова, изпратена чрез пощенски оператор на посочен от клиента адрес за негова сметка или изпратена във word формат  на клиента по електронната поща. Размерът на адвокатския хонорар зависи от размера на наложената глоба/ имуществена санкция/ . Минималният хонорар за изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без съдебна защита е 300  лева.

Възможно е жалбата срещу  наказателното постановление да бъде подадена от адвокат Стефка Атанасова като пълномощник. В такъв случай е необходимо писмено пълномощно от административно-наказаното лице. Пълномощното може да бъде подписано в кантората на адвокат Стефка Атанасова или изпратено чрез пощенски оператор. Жалбата заедно с пълномощното се подава от адвокат Стефка Атанасова в регистратурата на органа, издал обжалваното наказателно постановление, а копие от подадената жалба с входящия номер  или самата жалба се изпраща  на клиента по посочен от него начин.

За обжалване на принудителни  административни мерки е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  , щом искате да обжалвате : задължителни предписания на контролните органи по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване,  Закона за движение по пътищата, Закона за туризма, Закона за автомобилните превози и други.  Всеки ден е от значение, тъй при  пропускане на срока за обжалване / обикновено 7 или 3  дни/  жалбата ще бъде върната без разглеждане.

Ако в телефонния разговор или в получения отговор на Вашия  и-мейл адв. Стефка Атанасова е изразила съгласие да работи по обжалването на акта, с който са наложени принудителните административни мерки,   е необходимо да подготвите копие от документа, който сте получили от  администрацията и възможно най-бързо  да го предоставите на адвоката по удобен за Вас начин: на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  като прикачен файл със сканирано копие, с пощенска пратка на адрес София 1000, ул. „Цар Асен“ № 2 вход Б ет.3 ; прикачен файл по Skype, Viber или Messenger / по изключение/  или да  занесете документа  лично в кантората на адв. Стефка Атанасова в уговорен с нея ден и час.

Ако искате адвокат Стефка Атанасова да подготви жалбата пред административния орган и евентуално пред административния съд е необходимо да сключите писмен договор за правна помощ . Договорът за правна помощ се подписва в кантората на адвокат Стефка Атанасова, по изключение може да бъде подписан дистанционно – с КЕП или чрез размяна на документи по пощата.

Хонорарът се договоря при сключване на договора. Работата  включва: проучване на казуса, събиране на доказателства /ако е необходимо/,  изготвяне на  жалбата, а при изрично  упълномощаване-подаване на жалбата в регистратурата на административния орган. Размерът на хонорара за изготвяне на административната жалба зависи от  фактическата и правна сложност на казуса. При договаряне за   изготвяне на административна  и съдебна жалба във връзка с наложените принудителни административни мерки  клиентът ползва отстъпка.

Жалбата в необходимия брой екземпляри ще бъде изготвена в законоустановения срок  и ще бъде предадена на клиента в кантората на адвокат Стефка Атанасова , изпратена на и-мейла на клиента  във word формат или  изпратена чрез пощенски оператор на посочен от клиента адрес за негова сметка.

Възможно е жалбата срещу  акта за налагане на принудителни административни мерки  да бъде подадена от адвокат Стефка Атанасова като пълномощник. В такъв случай е необходимо писмено пълномощно от задълженото лице. Пълномощното може да бъде подписано в кантората на адвокат Стефка Атанасова или изпратено чрез пощенски оператор. Жалбата заедно с пълномощното се подава от адвокат Стефка Атанасова в регистратурата на органа, издал обжалвания акт, а копие от подадената жалба с входящия номер  или самата жалба се изпраща  на клиента по посочен от него начин.