Утвърждаване на плана за стабилизация на търговец

Съдът утвърждава или отказва да утвърди плана за стабилизация на търговец. Определението се постановява в закрито заседание.

Компетентен  съд да утвърди плана за стабилизация е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за стабилизация. Ако по време на производството по стабилизация търговецът промени седалището си, местната подсъдност  не се променя.

 Съдът утвърждава плана, ако:

1. са спазени изискванията на закона;

2. планът е приет с мнозинството повече от половината от вземанията във всеки  клас, като, за да бъде приет планът от този клас, е необходимо за приемане на плана да са гласували миниум три четвърти от броя кредитори в класа. Планът се смята за приет, ако за него са гласували кредиторите, които притежават повече от три четвърти от вземанията, като гласовете на кредиторите -свързани лица с търговеца  не се вземат предвид.

3. всички кредитори от един и същ клас получават еднакво по степен удовлетворение, при спазване изискванията на чл. 770, ал. 4 и 5 ТЗ, а именно: когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, за обезпечените кредитори планът трябва да предвижда удовлетворяване в размер на пазарната стойност на учредените им обезпечения и не по-малко от 50 на сто от вземанията им. В този случай към молбата за оздравяване се прилага и пазарна оценка на учредените от търговеца обезпечения. Когато планът за стабилизация предвижда разсрочено плащане на задълженията, срокът на плащане към всички кредитори не може да е по-дълъг от три години от датата на прекратяване на производството по стабилизация.

4. планът не предвижда създаване на по-благоприятни условия за някои от кредиторите, освен ако за това при приемане на плана са дали съгласие повече от три четвърти от всички кредитори и повече от три четвърти от кредиторите от класа на кредитора, за който са създадени по-благоприятни условия;

5. никой кредитор не получава повече от дължимото по вземането му;

6. планът предвижда пълно удовлетворяване на свързаните с търговеца лица след пълно удовлетворяване на останалите кредитори;

7.  плана за стабилизация е дадено предварително съгласие на министъра на финансите по чл. 189, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по чл. 3, ал. 11 от Закона за Националната агенция за приходите;

8. са спазени приложимите правила за държавните помощи, включително в случаите, когато за това се изисква решение от страна на Европейската комисия.

 Определението на съда за утвърждаване на плана за стабилизация или отказът за утвърждаване на същия  подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в търговския регистър пред Върховния касационен съд по реда глава двадесет и първа от Гражданския процесуален кодекс. Жалба може да подаде търговецът и всеки кредитор, засегнат от преобразуващото действие на плана.

 Съдът обявява в търговския регистър по партидата на търговеца , че е постъпила жалба срещу определението за утвърждаване на плана или отказа за утвърждаване на същия . Всеки от останалите участниците в производството по стабилизация  може да направи писмено възражение срещу подадената жалба в 7-дневен срок от обявлението.

  Върховният касационен съд се произнася с определение по жалбата в закрито заседание, което е окончателно.

контакти

 още информация

2020-07-03T19:26:41+00:00