Списък на кредиторите в производството по стабилизация

Списъкът на  кредиторите се изготвя от длъжника- заявител и представлява задължително приложение към молбата за откриване на производство за стабилизация. Списъкът трябва да съдържа  всички кредитори с името, съответно фирмата и адресите им, основанието и размерът на вземанията им и предоставените им обезпечения; към списъка се прилагат писмените доказателства за вземанията и учредените обезпечения, а за непаричните задължения на търговеца се прилага и оценка за пазарната стойност на непаричното задължение, изготвена към датата на подаване на молбата.

Списъкът на кредиторите се публикува в търговския регистър по партидата на търговеца едновременно с определението на съда за откриване на производство за стабилизация.

Всеки кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до довереното лице и до търговеца срещу включването или не включването на даден кредитор в списъка на кредиторите, изготвен от длъжника. Срокът за възражението е  14 дни  от обявяването на списъка в търговския регистър.

 Търговецът може в 7-дневен срок от изтичане на срока за възражения да изрази писмено становище пред съда с копие до довереното лице по направените от кредиторите възражения.

 Проект на окончателен списък на кредиторите, които имат право да гласуват плана за стабилизация, с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията се изготвя от довереното лице в 14-дневен срок от изтичане на сроковете за възражения на кредиторите и становище на длъжника. Проектът на окончателен списък се изготвя въз основа на приложените от търговеца доказателства към молбата за откриване на производството по стабилизация, като довереното лице взема предвид направените възражения и изразените становища по тях, и се предоставя на съда.

Съдът разглежда в закрито заседание проекта на окончателен списък и след преценка на направените възражения и изразените становища одобрява окончателен списък на кредиторите. Съдът се произнася с определение не по-късно от 14 дни преди насроченото съдебно заседание за гласуване на плана за стабилизация. Определението на съда за одобряване на окончателния списък се обявява в търговския регистър най-късно 7 дни преди съдебното заседание, в което ще се разглежда планът.

 Когато срещу списъка на кредиторите, изготвен от длъжника,  не са постъпили възражения ,  довереното лице изготвя проекта на окончателен списък само въз основа на приложените към молбата за откриване на производство по стабилизация доказателства.

 Кредиторите, включени в утвърдения от съда окончателен списък на кредиторите, могат да участват в съдебното заседание за разглеждане на плана за стабилизация и да гласуват за приемането му.

контакти

още информация

2020-07-03T19:33:31+00:00