Спират публичните продани, но възбрани ще се вписват

Спират публичните продани на недвижими имоти и движими вещи, но  възбрани ще се вписват

От 24.03.2020 г. спират :

·         всички  обявени от държавните и частните съдебни изпълнители и публичните изпълнители  публични продани на физически и юридически лица;

·         въводи във владение на продадени от съдебните и публичните  изпълнители недвижими имоти;

·         описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, извършвани от съдебните изпълнители с изключение на случаите, в които се събират вземания за издръжка и непозволено увреждане;

·         описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически и юридически  лица, извършвани от публичните изпълнители

По време на извънредното положение частните и държавни изпълнители могат:

·         да описват недвижими имоти и движими вещи на юридически лица.

·         да налагат обезпечителна мярка възбрана върху недвижим имот на физически и юридически лица

·         да налагат запори на моторни превозни средства на физически и юридически лица;

·         да налагат запори на дялове и акции от търговски дружества; запори на налични и безналични ценни книжа

·         разпределят суми, постъпили по изпълнителното дело

По време на извънредното положение публичните  изпълнители могат:

·         да извършват действия по обезпечаване на вземането : възбрана върху недвижим имот или кораб; запор на движими вещи и вземания на длъжника; запор на сметките на длъжника; запор на стоките в оборот на длъжника.

·         да разпределят суми, постъпили по изпълнителното дело.

Запазват действието си изпълнителни действия, извършени  от частните, съдебните и публичните изпълнители,  от обявяване на извънредното положение -13.03.2020 г. до влизане в сила на Закона  за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г- 24.03.2020 г.

След отмяна на извънредното положение:

·         Частните и държавните съдебни изпълнители служебно насрочват наново публичните продани и въводите , за което не се дължат нови такси и разноски.

·         Публичните изпълнители служебно възобновяват спрените изпълнителни дела

Това предвиждат разпоредбата на чл. 5, ал.1 и 2 и § 29    от  Закона  за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., публикуван в бр. 28 извънреден на „Държавен вестник “от 24.03.2020 г.

2020-04-03T15:29:33+00:00