Спират да текат съдебните срокове

По силата на чл. 3, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ЗМДВИПОРНС/ за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата съгласно приложението.

Процесуални са сроковете, в които страните и съдът трябва да извършат определени в закон действия във връзка с движението на образувано съдебно дело. Процесуалните съдебни срокове са регламентирани в Гражданския процесуален кодекс/ГПК/ и в Наказателно процесуалния кодекс/НПК/.  По отношение на съдебните срокове в административните и данъчните съдебни дела се прилагат разпоредбите на ГПК.

Спирането на съдебния срок според чл.3, ал.1 от ЗМДВИПОРНС всъщност означава спиране на съдебното производство по време на извънредното положение.

 

Спиране на процесуалните срокове по граждански, търговски, административни и данъчни дела е уредено в чл. 61 от ГПК.  При спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. Остатъкът от неизтеклия срок започва да тече след отмяна на извънредното положение. Например: искова молба е получена на 10 март 2020 г. , до обявяване на извънредното положение са изтекли 2 дни от едномесечния срок за отговор, останалата част от срока тече след отмяна на извънредното положение. Тъй като повечето срокове в ГПК са определени като месечни, седмични и двуседмични ще възникнат спорове с изчисляването им след отмяна на извънредното положение. Ето защо не бива да се чака последния ден за извършване на дължимо процесуално действие. Изтичането на повечето съдебни срокове за страните имат неблагоприятни последици за тях- прекратяване на права, незачитане на подадени  след срока молби и заявления,  глоби, допълнителни разноски. При затруднения за спазване на срока, искайте от съда да го продължи преди същият да е изтекъл. Тази възможност е предвидена в чл. 63 от ГПК.

 

Спират да текат следните по граждански и търговски дела:

·         двуседмичният срок за получаване на съдебни книжа след залепено съобщение / чл.47, ал.2 ГПК/;  

·         едноседмичния срок за отстраняване на нередовност в искова молба /чл. 129, ал.2 ГПК/;

·         едномесечният срок за отговор на исковата молба / чл. 131 , ал.1 ГПК/ и срокът за предявяване на насрещен иск /чл.211, ал.1 ГПК/;

·         даденият от съда допълнителнителен срок на ответника за становище по направени от ищеца  в открито съдебно заседание доказателствени искания/ чл.144, ал.1 ГПК;

·         срока за писмени защити /чл.149, ал.3 ГПК/;

·         едноседмичният срок за искане от страна за поправка или допълване на съдебния протокол/чл. 151, ал.1 ГПК/;

·         срокът за събиране на допуснати от съда доказателства / чл.157  и чл. 158 ГПК/;

·         срокът за внасяне на разноски за събиране на допуснати от съда  доказателства/ чл. 160 ГПК/, напр. депозит за вещо лице;

·         определеният от съда срок за представяне на документ от трето лице/ чл. 192 ГПК/;

·         шестмесечният срок от съобщението до ищеца да посочи наследници на починалия ответник / чл. 230, ал.2 ГПК/;

·         шестмесечният срок за искане на възобновяване на дело, което е било спряно по общо съгласие на страните / чл.231, ал.1 ГПК/;

·         едномесечният срок за обявяване на съдебното решение / чл.235, ал.5 ГПК/;

·         едномесечният срок за отговор на искане за поправка на очевидна фактическа грешка в съдебно решение / чл.247, ал.2 ГПК/;

·         едномесечният срок за искане за изменение на съдебното решение в частта за разноските/ чл. 248, ал.1 ГПК/;

·         едномесечният срок за допълване на съдебно решение/ чл. 250, ал.1 ГПК/;

·         двуседмичният срок за въззивна жалба /жалба срещу решението на първата инстанция/ по чл.259, ал.1 ГПК;

·         едноседмичният срок за отстраняване на нередовност във въззивна жалба / чл.262, ал.1 ГПК/;

·         двуседмичният срок за отговор на въззивна жалба / чл. 263, ал.3 ГПК/;

·         едноседмичният срок за частни жалби срещу съдебни определения/ чл. 275, ал.1 ГПК/;

·         едноседмичният срок за отговор на частна жалба / чл. 275, ал.1 ГПК/;

·         едномесечният срок за касационно обжалване на решение / чл. 283 ГПК/;

·         едноседмичният срок за отстраняване нередовност в касационна жалба / чл. 285, ал.1 ГПК/;

·         едномесечният срок за отговор на касационна жалба / чл. 287, ал.1 ГПК/;

·         сроковете за подаване на молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение / чл. 305 ГПК/;

·         едноседмичният срок за становища на страните в бързите съдебни производства/ чл.312, ал.1 ГПК/;

·         двуседмичният срок за обявяване на съдебното решение в бързите съдебни производства/ чл.316 ГПК/;

·         двуседмичните срокове по търговски дела / чл.367, ал.1, чл. 372, ал.1, чл. 373, ал.1/

·         определеният от съда срок за разгласяване на предявен колективен иск/ чл. 382 ГПК/;

·             тридневният срок за възражения срещу отмяна на обезпечението/ чл.402, ал.1 ГПК/;

·         едномесечният срок за възражение срещу заповед за изпълнение/ чл.414, ал.2 ГПК/;

·         едномесечният срок за предявяване на иск срещу длъжник, който е възразил срещу заповед за изпълнение/ чл. 415, ал.4 ГПК/;

·         едноседмичният срок за обжалване на разпореждане, с което е отхвърлена молба за издаване на изпълнителен лист / чл.418, ал.4 ГПК/

 Спират да текат следните срокове по наказателни дела

·         седмодневният срок, в който прокурорът, подсъдимият, пострадалото лице или неговите наследници и ощетено юридическо лице могат да  дадат отговор по въпросите, които се обсъждат в разпоредителното заседание, и да направят своите искания/ чл. 247б ,ал.3 НПК/;

·         седмодневният срок, в който пострадалият или неговите наследници могат да направят искания за конституиране като частен обвинител и граждански ищец, а ощетеното юридическо лице – като граждански ищец./ чл. 247 б , ал.4 НПК/;

·         срокът, в който съдът излага мотивите си към присъдата /чл.308 НПК/;

·         тридневният срок, в който страните могат да искат поправки и допълнения към съдебния протокол / чл. 312 НПК/;

·         петнадесетдневният срок за обжалване на присъдата / чл. 319, ал.1 НПК/;

·         срокът за изготвяне на решението на въззивната инстанция / чл. 340 НПК/;

·         седемдневният срок за подаване на частна жалба и частен протест / чл. 342, ал.1 НПК/;

·    петнадесетдневният срок за подаване на касационна жалба / чл. 350, ал.1 НПК/;

 Сроковете, уредени в ГПК, АПК, ДОПК и НПК, за производства, различни от съдебните, не спират по време на извънредното положен

2020-04-22T16:23:13+00:00