Спиране на давността по време на извънредно положение

Съгласно чл. 3 , т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г в срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат  давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти. С други думи по време на извънредното положение не текат погасителна и придобивна давност.

·       Погасителната давност за вземания , уредена в чл. 110 и 111 на Закона за задълженията и договорите/ общата петгодишна и кратката тригодишна давност за периодични вземания/.

·       Давностния срок за унищожаване на договори, сключени от недееспособни лица, поради грешка  и измама /чл. 32 от Закона за задълженията и договорите/

·       Давностният срок за разваляне на договор / чл. 87 от Закона за задълженията и договорите/

·       Давността за предявяване на съдебни искове по  трудови спорове – чл. 358 от Кодекса на труда / оспорване на дисциплинарни наказания, прекратяване на трудово правоотношение, промяна на мястото и характера на работа  и обезщетения по Кодекса на труда/

·       Давността по чл. 378 и 379 от Кодекса за застраховането- правото на застрахователно обезщетение, регресни и суброгационни искове на застрахователя, иска на причинителя на вредата, който е удовлетворил пострадалото лице,  срещу застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност“, пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя на причинителя на щетата, вземането на застрахователя за застрахователна премия.

·       Срокът за предявяване на искове за обезщетение по Закона за защита на потребителите.

·       Срокът на предявяване на иска  за унищожение на завещателно разпореждане по чл. 44 он Закона за наследството, срокът за представяне на завещанието по чл. 27, ал.2 от Закона за наследството, срокът за приемане на наследството по чл. 51, ал.1  от Закона за наследството, срокът по чл. 56, ал.1 от Закона за наследството за предявяване на иск за унищожение на отказа от наследство, срокът за приемане на наследството по опис.

·       Срокът за  упражняване на правото на строеж върху чужда земя по чл.67 от Закона за собствеността.

·       Давностният срок по чл. 79  и чл. 80 от Закона за собствеността / придобивна давност/

Спирането на давностния срок означава, че срокът, изтекъл до 13.03.2020 г.  запазва своето действие относно погасяването или придобиването на права и след отмяната на извънредното положение срокът продължава да тече до настъпване на предвидените в закона последици, а именно след изтичането на погасителната давност вземането не може да бъде събрано принудително по съдебен ред, а след изтичането на придобивната давност владелецът става собственик на имота/движимата вещ.

Разпоредбата на чл. 3 т. 2  от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение има две редакции, първата действа от 13.03.2020 г. до 08.04.2020 г., а втората от 09.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение. Двете редакции не съдържат промени относно давностните срокове. Във втората редакция са отпаднали други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти.

По силата на извънредния закон не се променя продължителността на давностните срокове, предвидени в съответните закони. В сила остава и нормата на чл. 113 от Закона за задълженията и договорите, според която недействително е съглашението, с което се скъсяват или удължават установените давностни срокове, както и отказът от давност, преди тя да е изтекла.

Примери: Вземане на топлофикация от неин клиент е станало изискуемо на 10.01.2018 година и до 13.03.2020 година не е било платено. До обявяване на извънредното положение са изтекли 2 години, 2 месеца и 2 дни. След отмяна на извънредното положение е необходимо изтичането на още 10 месеца за да бъде погасено по давност вземането. Това не означава, че същото автоматично ще бъде отписано. С погасеното по давност вземане топлофикацията може да извърши прихващане на свое задължение за възстановяване на надвнесени суми за друг отоплителен период.  С изтичането на давностния срок, тригодишен в случая с топлофикация, за длъжника се поражда право на възражение и ако той го упражни в образуван съдебен процес за присъждане на вземането, съдът ще отхвърли иска като неоснователен.

Работник е бил уволнен на 15.04.2020 г. Двумесечният срок за оспорване по съдебен ред  на законността на уволнението започва да тече от датата на отмяна на извънредното положение.

2020-04-16T20:40:44+00:00