Разглеждане и обсъждане на плана за стабилизация

 Планът за стабилизация се разглежда в открито съдебно заседание с участието на търговеца, кредиторите с право да участват в производството по стабилизация, довереното лице, проверителя и вещото лице в случаите, в които такива лица са назначени.

 Важно: Участието на търговеца в съдебното заседание е задължително. Ако търговецът не се яви и не изпрати представител в съдебното заседание за разглеждане на плана за стабилизация, производството се прекратява на основание чл. 796, ал. 1 т.4 от Търговския закон.

 Заседанието за разглеждане на плана за стабилизация се провежда при закрити врати.

 В съдебното заседание по разглеждане на плана за стабилизация търговецът може да изясни, уточни и да допълни предложения план за стабилизация. Допълненията към плана не могат да предвиждат по-неблагоприятни условия за удовлетворяване на кредиторите от условията в предложения план за стабилизация.

 Търговецът е длъжен да отговори на поставените от съда и от кредиторите въпроси във връзка с предвижданията на плана за стабилизация. 

 В съдебното заседание се изслушват докладът на довереното лице за  изпълнението на наложените от съда ограничения на търговеца ; докладът на проверителя и заключението на вещото лице, ако такива са били назначени в производството. 

 След уточняване на окончателното съдържание на плана за стабилизация съдът прави доклад по съдържанието на плана, като посочва направените в съдебното заседание уточнения и допълнения на предложения план за стабилизация, и се пристъпва към гласуване на плана. 

 Кредиторите гласуват предложения план за стабилизация отделно в следните класове:

1. кредитори с обезпечени вземания и кредитори с право на задържане;

2. кредитори с вземания, произтичащи от трудови или прекратени трудови правоотношения, възникнали преди датата на определението за откриване на производство по стабилизация;

3. кредитори с публично правни вземания, възникнали до датата на определението за откриване на производство по стабилизация;

4. кредитори с необезпечени вземания;

5. всички кредитори, които са свързани лица с търговеца, независимо от горните класове.

 Кредитор може да бъде представляван в съдебното заседание по приемане на плана за стабилизация от пълномощник с изрично пълномощно.

  Планът се приема от всеки клас с мнозинство повече от половината от вземанията в класа, като, за да бъде приет планът от този клас, е необходимо за приемане на плана да са гласували миниум три четвърти от броя кредитори в класа. 

Планът се смята за приет, ако за него са гласували кредиторите, които притежават повече от три четвърти от вземанията, като гласовете на кредиторите – свързани лица с търговеца не се вземат предвид.

контакти

още информация

2020-07-03T19:29:46+00:00