Принудително в платен отпуск

Една от мерките за закрила на бизнеса по време на извънредното положение е правото на работодателите да изпращат работници и служители в платен годишен отпуск без тяхно съгласие.

Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който са включени тези 20 работни дни. Категориите работници и служители и минималният размер на удължения отпуск се определят от Министерския съвет / чл. 155, ал.4 и ал.5 от Кодекса на труда/.

Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Това гласи разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Редът за ползване на отпуск при обявено извънредно положение е регламентиран в чл. 173а от Кодекса на труда и има ограничено действие от 13 март 2020 г. до отмяна на извънредното положение.

Предпоставките  за ползване на платен отпуск по време на извънредното положение са :

·        Да е преустановена работата на цялото предприятие, част от него или на отделни работници и служители

·        Преустановяването на работа да е извършено със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган / министър, областен управител/.

Предоставянето на платения отпуск може да стане със заповед на работодателя:

·        Едновременно на всички работници, включително и тези , които нямат осеммесечен трудов стаж

·        По график на всички работници, включително и тези , които нямат осеммесечен трудов стаж

·        На отделни работници и служители  по преценка на работодателя

Времето, през което се ползва платения отпуск принудително се зачита за трудов стаж.

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение не е отнета привилегията, дадена в чл. 174 от Кодекса на труда  на ненавършилите 18 години  работници и служители както и на майките с деца до 7 годишна възраст , да ползват отпуска си през лятото.

 

 

2020-04-03T15:23:50+00:00