Платен и неплатен отпуск по искане на работник

 Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6.  трудоустроен работник или служител и  работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването

 Времето, през което се ползва отпускът се  признава за трудов стаж.

Правна уредба: чл.273а ал.2 и ал.3 от Кодекса на труда

2020-04-03T15:22:01+00:00