Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая:

  1. когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване;
  2. когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за възстановяване на надвнесени данъци.

В тези два случая без да извършва ревизия или проверка органът по приходите може да възстанови цялата претендирана сума по посочената от лицето банкова или друга платежна сметка . В платежното нареждане задължително се отбелязват номерът и датата на декларацията, съответно искането за възстановяване.

Със заверяването на посочената от лицето банкова или друга платежна сметка с цялата претендирана сума, се смята, че искането за възстановяване на надвнесената сума е изцяло удовлетворено.

След 01.01.2021 година по опростената процедура на чл. 130 ДОПК може да се възстановяват надвнесени местни данъци. Освен по банкова или друга платежна сметка връщането на местен данък може да се извърши и чрез пощенски запис на адрес, посочен от данъчно задълженото лице.

2021-01-05T15:05:38+00:00