Молба за откриване на производство за стабилизация

Производство по стабилизация се открива по писмена молба от търговеца, подадена до окръжния съд, в чийто район е неговият адрес на управление, за София- Софийски градски съд.  Когато молбата се подава от пълномощник, се изисква изрично пълномощно/ без нотариална заверка/.

  Задължително съдържание на молбата за откриване на производство за стабилизация

1. име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на търговеца и мястото на упражняване на дейността през последните три години;

2. задължения на търговеца към кредиторите с посочване на вида, размера и падежа на задълженията, предоставени обезпечения или наложени в тяхна полза обезпечителни мерки;

3. данни за кредиторите, които са свързани лица с търговеца или са били свързани лица с търговеца през последните три години преди подаване на молбата, с посочване на размера на задълженията към тези кредитори;

4. данни за имущественото състояние на търговеца, за учредените върху имуществото обезпечения и за наложените обезпечителни мерки;

5. подробно изложение за водените от търговеца и срещу търговеца съдебни и арбитражни дела, както и на водените от търговеца и срещу търговеца изпълнителни производства, включително действия по извънсъдебно удовлетворяване на кредитори;

6. подробна информация за извършваната от търговеца производствена и търговска дейност през последните три години преди подаване на молбата, броя на наетите служители през периода и сключените договори с контрагенти, пряко свързани с производствената и търговската дейност;

7. данни за извършени от търговеца разпоредителни сделки с имуществени права извън кръга на обичайната му търговска дейност през последните три години преди подаване на молбата, както и причините за извършването им;

8. изложение на обстоятелствата, поради които търговецът е в непосредствена опасност от неплатежоспособност, причините, поради които предлага план за стабилизация, и целите, които ще се постигнат чрез плана за стабилизация;

9. конкретно предложение на търговеца за начина, сроковете и условията, при които ще плати задълженията към кредиторите си;

10. степента на удовлетворяване, което получава всеки клас кредитори в сравнение с това, което би получил при осребряване на имуществото по предвидения от закона ред;

11. гаранции и обезпечения, които търговецът е готов да предостави на всеки клас кредитори във връзка с плана за стабилизация;

12. управленски, организационни, правни, финансови и други действия за осъществяването на плана за стабилизация;

13. други обстоятелства от значение за предлагания план за стабилизация по преценка на търговеца, включително назначаване на надзорен орган.

Задължителни приложения към молбата

1. списък на всички кредитори с името, съответно наименованието и адресите им, основанието и размерът на вземанията им и предоставените им обезпечения; към списъка се прилагат писмените доказателства за вземанията и учредените обезпечения, а за непаричните задължения на търговеца се прилага и оценка за пазарната стойност на непаричното задължение, изготвена към датата на подаване на молбата;

2. списък на всички кредитори, на които са учредени от търговеца обезпечения за задължения на трети лица, като към списъка се прилагат писмени доказателства за учредените обезпечения;

3. списък на всички длъжници с посочване на размера, основанието и падежа на задълженията им към търговеца, както и данни кои от длъжниците на търговеца са свързани с него лица или са били свързани с него лица през последните три години преди подаване на молбата, както и преценка на търговеца кои от вземанията му са трудносъбираеми или несъбираеми;

4. финансов отчет към края на месеца, предхождащ месеца, през който е подадена молбата;

5. препис от годишните финансови отчети и от консолидираните годишни финансови отчети, придружени с годишен доклад за дейността и с консолидиран доклад за дейността, придружени с доклад на регистриран одитор, ако отчетите подлежат на задължителен независим финансов одит и ако законът задължава търговеца да ги съставя, за последните три години преди подаване на молбата;

6. опис на активите и пасивите по балансова стойност към датата на подаване на молбата, както и инвентаризационни описи на активите за последните три години преди подаване на молбата;

7. списък на неизискуемите към момента на подаване на молбата задължения на търговеца, чиято изискуемост ще настъпи в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация;

8. списък на извършените от търговеца плащания в размер над 3000 лв. през последната една година преди подаване на молбата за стабилизация и списък на извършените от търговеца плащания към свързани лица в размер над 3000 лв. през последните три години преди подаване на молбата;

9. опис на личното имущество и имуществото – съпружеска имуществена общност – за едноличния търговец и неограничено отговорния съдружник;

10. подробен план за стабилизацията на търговеца, съдържащ сроковете, условията и начините на плащане на кредиторите, както и степента на удовлетворяване на кредиторите, предлаганите гаранции и обезпеченията;

11. уведомление до НАП по чл. 77а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 Когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, планът трябва да предвижда удовлетворяване не по-малко от 50 на сто от вземанията на всеки кредитор, освен за кредиторите, които са свързани лица с търговеца, за които може да се предвиди удовлетворяване и в по-нисък размер.

 Когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, за обезпечените кредитори планът трябва да предвижда удовлетворяване в размер на пазарната стойност на учредените им обезпечения и не по-малко от 50 на сто от вземанията им. В този случай към молбата за оздравяване се прилага и пазарна оценка на учредените от търговеца обезпечения. Пазарната оценка на учредените от търговеца обезпечения следва да бъде определена към датата на подаване на молбата за стабилизация / Определение № 103 от 05.02.2019 г. по ч. т д. № 3154/2018 г., т. к., II  т. o. на ВКС /

 Когато планът за стабилизация предвижда разсрочено плащане на задълженията, срокът на плащане към всички кредитори не може да е по-дълъг от три години от датата на прекратяване на производството по стабилизация.

 Когато планът за стабилизация предвижда продажба на цялото предприятие, на обособени части от предприятието или на отделни имуществени права, към молбата се прилага и пазарна оценка на съответното имущество – предмет на сделката, както и проект на договор, подписан от купувача.

 Когато планът за стабилизация предвижда превръщане на вземане в част от капитала, към молбата се прилага пазарна оценка на вземането и предварителното съгласие на кредитора да запише дялове, съответно акции, срещу вземането си.

 Молбата за откриване на производство по стабилизация се разглежда от съда незабавно в закрито заседание.

 Когато съдържанието на молбата не отговаря на посочените по-горе изисквания/на чл. 770, ал. 1 от Търговския закон/ или към нея не са приложени доказателства по чл. 770, ал. 2 ТЗ, или не са изпълнени условията по чл. 770, ал. 3 – 7 ТЗ, съдът съобщава на молителя да отстрани нередовностите в едноседмичен срок. Срокът за отстраняване на нередовностите тече от обявяване на съобщението в търговския регистър. Когато нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по молбата се прекратява и молбата се връща на търговеца. Разпореждането за прекратяване на производството и връщане на молбата подлежи на обжалване от търговеца в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс.

  Съдът може да насрочи молбата за разглеждане в открито заседание, ако прецени за необходимо да бъде изслушан търговецът, както и за събиране на други доказателства, освен приложените към молбата за стабилизация

контакти

още информация

2020-07-03T19:58:05+00:00