Кои търговци са лишени от право на производство по стабилизация

  1.  Търговец, който в законоустановените срокове не е поискал обявяване в търговския регистър на годишните си финансови отчети за последните три години преди подаване на молбата за стабилизация;
  2. Търговец, за когото е откривано производство по стабилизация през последните три години преди подаване на молбата за стабилизация;
  3.  Търговец, за когото е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност преди подаване на молбата за стабилизация;
  4.  Търговец, чиито  задължения, повече от една пета,  са към свързани лица и към лица, които са придобили през последните три години вземания от свързани с търговеца лица.

Изброените по-горе хипотези представляват   отрицателни предпоставки за упражняване на правото на търговеца за стабилизация, за които съдът следи служебно:  първите три – от справка в търговския регистър, а последната – от съдържанието на молбата за откриване на производство за стабилизация и приложените към нея документи. Когато съдържанието на молбата не отговаря на изискванията на чл. 770, ал. 1 Търговския закон  или към нея не са приложени доказателства по чл. 770, ал. 2 ТЗ , или не са изпълнени условията по чл. 770, ал. 3 – 7 ТЗ, съдът съобщава на молителя да отстрани нередовностите в едноседмичен срок. Срокът за отстраняване на нередовностите тече от обявяване на съобщението в търговския регистър. Когато нередовностите не бъдат отстранени в срок, производството по молбата се прекратява и молбата се връща на търговеца. Съдът може да насрочи молбата за разглеждане в открито заседание, ако прецени за необходимо да бъде изслушан търговецът, както и за събиране на други доказателства, освен приложените към молбата за стабилизация. В случаите на сделки със свързани лица задължително се провежда открито заседание. Съдът по свой почин може да установява факти и да събира доказателства, които са от значение за постановяваните в производството актове /чл. 768, ал.2, т.1 ТЗ/.

Когато молбата е подадена от търговец, за когото са налице пречки за откриване на производство по стабилизация, съдът с разпореждане прекратява производството по молбата и я връща на молителя. Разпореждането за прекратяване на производството подлежи на обжалване от търговеца в 7-дневен срок по реда на Гражданския процесуален кодекс.

контакти

още информация

 

2020-07-03T19:54:36+00:00