Запори по време на извънредно положение

По време на извънредното положение, обявено  с Решение на Народното събрание на 13.03.2020 г. не се налагат запори

·         на банкови сметки на физически лица

·         запори върху трудови възнаграждения и пенсии

Изключения: забраната за налагане на запори на  банкови сметки на физически лица и запори върху трудови възнаграждения и пенсии не важи в случаите, когато запорът е наложен за събиране на задължения за :

·    издръжка

·    вреди от непозволено увреждане

·      вземания за заплати

Забраната за налагане на запори на банкови сметки не се отнася за сметки на :

·    Търговски дружества

·    Юридически лица с нестопанска цел

·     Лечебни заведения

Особеност за едноличните търговци: тъй като едноличните търговци са физически лица / чл. 56 от Търговския закон/ техните банкови сметки  могат да бъдат запорирани от 24.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение САМО за задължения за заплати на техни работници.

Това предвижда разпоредбата на чл. 5, ал.1 и 2 от  ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., публикуван в бр. 28 – извънреден на „Държавен вестник “от 24.03.2020 г.

Извършените  изпълнителни действия по принудително събиране на частни вземания са валидни от началото на извънредното положение / 13.03.2020 г/ до  24.03.2020 г.  и не подлежат на отмяна. Това е така, защото в  чл. 52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение изрично  е предвидено, че по изключение чл.5 от закона относно ограниченията в принудителното събиране на дългове  влизат в сила от дена на обнародване на закона в „Държавен вестник“.

Чл.5, ал.2  от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше изменен. Промяната влезе в сила на 14.05.2020 г,  Държавен вестник брой 44  и предвижда, че от 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. съдебните изпълнители няма да налагат запори :

·    на банкови сметки на физически лица

·   на банкови сметки на лечебни заведения

·   на банкови сметки на общини

 Изключение от забраната е направено само за запори за събиране на:

·  задължения за издръжка;

·   обезщетения за  непозволено увреждане;

·   вземания за трудови възнаграждения.

2020-05-14T19:50:06+00:00