Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания

Предсрочната изискуемост на целия паричен дълг е последица от неизпълнение в срок на задължението за две и повече последователни месечни вноски. Уговорката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е включена във всички договори за банкови кредити , което дава основание на банките да поискат от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и да образуват изпълнително дело срещу длъжника.
В някои договори клаузите са за автоматична предсрочна изискуемост на целия дълг /падежирали и непадежирали вноски/, което означава, че кредиторът изначално се е освободил от задължението да уведоми длъжника, че трябва да върне кредита преди уговорени срок.
Уговорки за предсрочна изискуемост на дълга се съдържат освен в банковите кредитни договори и в договорите за бързи кредити на небанковите институции, в лизинговите договори, а в последно време и в договорите за парични заеми между физически лица. При наличие на такава уговорка в договора, ако длъжникът не направи в срок определения брой погасителни вноски, кредиторът има право да поиска връщане на всички останали погасителни вноски преди настъпване на техния падеж, т.е. целия размер на кредита или цялата цена на лизинговата вещ трябва да бъде върнат незабавно или в определен в договора срок. Ако това не бъде сторено , каквито са масовите случаи на предсрочна изискуемост на вземания, кредиторът се снабдява със съдебна заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, известна още като Заповед по чл. 417 ГПК / отнася се само за банките/ или заповед за изпълнение , наричана още Заповед по чл. 410 ГПК/ за небанкови финансови институции , лизингодатели и заемодатели/. Тези съдебни актове откриват пътя към принудително събиране на дълга плюс съответните разноски.
Забраната да се искат предсрочно непадежирали вноски по кредити и лизинги в случаите на просрочие на падежирали такива е въведена с чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и действа от 13 март 2020 г. до отмяната му. Промяна на разпоредбата на чл.6 влезе в сила на 09.04.2020 г. и се изразява в посочване на определени категории договори, за които няма да настъпи предсрочна изискуемост на погасителните вноски в случаите, когато длъжниците имат просрочие на една или повече вноски. Това са :
•кредити, отпуснати от банки и небанкови финансови институции / фирми за бързи кредити/
финансов лизинг
•вземания по кредитни и лизингови договори, които са прехвърлени /цедирани/ на трети лица
Това означава, че
•ако погасителната вноска не бъде направена в уговорения срок, кредиторът не може да иска предсрочно връщане както на неплатените падежирали вноски така и на вноските, чийто падеж не е настъпил.
•по време на извънредното положение кредиторът не може да се снабди с изпълнителен лист срещу длъжника
След 09.04.2020 г. отпада забраната за предсрочна изискуемост на дълг поради не плащане в срок на една или повече вноски са следните категории договори:
•парични заеми между търговци, различни от банки, нефинансови институции и лизингодатели;
•продажба на стоки на разсрочено плащане
•ззаеми между физически лица
Въведената с чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение забрана за предсрочна изискуемост на неплатени по време на извънредното положение кредитни, заемни и лизингови вноски както и непадежиралите анюитетни вноски по същите договори е :
•извънредна пряка намеса на държавата в частно- правни отношения
•временно облекчение за длъжници, които изпитват затруднения да обслужват своите кредити и лизинги по време на извънредното положение
•временна мярка за защита на физически и юридически лица, която възпрепятства икономически по-силната страна в договорното отношение – банки, лизингови дружества и други да реализират правото си на принудително събиране на просрочени вземания.
Забраната за предсрочна изискуемост в чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение не е :
•опрощаване на парични задължения
•разсрочване на изискуеми парични задължения
•погасяване на изискуеми парични задължения

Съвет към длъжниците: Ако имате затруднение за плащане на вноска по кредит, лизинг, паричен заем, стоков кредит, чийто падеж е настъпил преди 13.03.2020 г. или ще настъпи по време на извънредното положение, свържеше се с кредитора и уговорете писмено отсрочване на вноската или разсрочване на целия дълг. Не се надявайте на защитната мярка за забрана кредитът да бъде искан и събран предсрочно по време на извънредното положение. След отмяната му кредитът , ако по време на извънредното положение не са внесени падежиралите вноски, кредитът/лизингът ще стане предсрочно изискуем със всички уговорени в договора и предвидени в закона неблагоприятни последици за неизправния длъжник.

Информацията в статията е съобразена с измененията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., публикувани в брой 34 на Държавен вестник от 09.04.2020 г.

2020-04-11T15:31:52+00:00