Действие на плана за стабилизация на търговец

Задължителност на плана.Утвърденият от съда план за стабилизация е задължителен за търговеца и за кредиторите, чиито вземания са възникнали преди датата на решението за утвърждаване на плана, включително за онези, които не са взели участие в производството или са гласували против плана.

 Преобразуване на вземанията . Вземането на всеки кредитор , което  е възникнало преди датата на решението за утвърждаване на плана, включително и онзи, който не е взел участие в производството или е гласувал против плана се преобразува съобразно предвиденото в плана.

 Спират изпълнителните дела срещу търговеца. С утвърждаване на плана за стабилизация се спират изпълнителните дела и изпълнителните действия по реда на Закона за особените залози. Спрените изпълнителни дела и изпълнителни действия се възобновяват, когато планът не бъде изпълнен.

  Търговецът е задължен да извърши незабавно предвидените с плана структурни промени.

 Планът поражда действие и за неограничено отговорните съдружници, освен когато е предвидено друго.

 Важно: планът не поражда действие за кредитор, който не е включен в списъка на кредиторите или не му е била осигурена възможност да гласува при приемането на плана.

 Планът не засяга правата на кредитори по отношение на учредените им обезпечения, включително по отношение на обезпеченията, учредени от трети лица, и правата на кредиторите против солидарните длъжници.

 Прекратяват се правомощията на довереното лице. С влизане в сила на определението на съда за утвърждаване на плана се прекратяват правомощията на довереното лице, както и висящите производства по несъстоятелност.

контакти

още информация

2020-07-03T19:17:20+00:00