Съсобственост

Съсобствеността е правно състояние, при което правото на собственост върху вещта или имота принадлежи общо на две или повече лица, всяко от които има идеална /мислена/ част от собствеността. Съсобствеността е съпритежание на субективното право на собственост, а не съпритежание на обекта на това право/имота/.   Най-често съсобствеността възниква при наследяване, но може да

Съсобственост 2020-07-03T18:32:36+00:00

Прехвърляне на идеална част от съсобствен недвижим имот

Всеки един от съсобствениците може да се разпорежда с притежаваната от него идеална част от правото на собственост върху общия имот при спазване на предвидените в закона ограичения. Идеалната част може да се прехвърля както на друг съсобственик така и на трето за съсобствеността лице.   Сделки, по силата на които се прехвърля идеална

Прехвърляне на идеална част от съсобствен недвижим имот 2018-01-04T18:11:00+00:00

Съсобственост върху имот, придобит по време на брака, заедно с трето лице

Когато по време на брака единият от съпрузите придобие заедно с трето лице недвижим имот чрез възмездна сделка, неговата част става съпружеска имуществена общност. Пример съпругът закупува магазин заедно с трето лице, например неговото дружество с ограничена отговорност. Уговорено е, че купувачите придобиват собствеността върху имоти при квоти ¼ за съпруга и ¾ за фирмата

Съсобственост върху имот, придобит по време на брака, заедно с трето лице 2018-01-04T18:51:26+00:00

Обезщетение за ползване на съсобствен имот от съпруг на съсобственика

Върховният касационен съд е разгледал казус, при който съпруг на съсобственик  е ползвал общия имот и е бил осъден да плати обезщетение на останалите съсобственици. По този казус е създадена  съдебна практика Решение № 381 от 08.07.2010 г. по  гр. д. № 272/2009 г., Г.к., ІV г.о. на  ВКС. Състав на Върховният касационен съд се е произнесъл по следните

Обезщетение за ползване на съсобствен имот от съпруг на съсобственика 2018-01-04T18:57:25+00:00

Правила за паркиране в дворните места

1.    УПИ- обща част на сграда –етажна собственост.Ако  урегулираният поземлен имот/ УПИ/ , в който  построена сграда- етажна собственост,  е  обща част към  тази сграда , необходимите места за паркиране могат да бъдат  осигурени  в свободната дворна площ. Разпределянето на ползването на дворното място за паркиране  се извършва с решение на общото събрание на

Правила за паркиране в дворните места 2018-01-04T19:49:16+00:00