Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател

Поръчителят на записа на заповед/авалист/ е солидарно отговорен за паричното задължение заедно с издателя на записа/ чл.485, ал.1 от Търговския закон/ . Изискуемостта на задължението по запис с падеж”на предявяване” зависи от това, дали и кога записът редовно е предявен на неговия издател. Ако задължението не бъде платено при предявяване на записа, кредиторът може да

Задължението на поръчителя на запис на заповед става изискуемо, когато записът бъде предявен на неговия издател 2018-01-03T18:35:39+00:00

Отговорност на поръчителя

Много хора се подписват като поръчители на договори за банков кредит без да са на ясно каква отговорност поемат. Най-често те го правят с желание да помогнат на приятел или роднина да вземе пари от банка, без да си дават сметка, че след време ще им се наложи да плащат дълга на своя близък.

Отговорност на поръчителя 2018-01-09T17:43:27+00:00

Плащане от поръчител

Поръчителството обезпечава изпълнението на главния дълг. Ако той не бъде платен на падежа, възниква задължение на поръчителя да плати вместо длъжника. Тази хипотеза най- често се среща както при потребителски кредити, които са били обезпечени с поръчителство. Най-често задаваният въпрос е защо банката не си търси парите от длъжника, а вади изпълнителен лист срещу поръчителя

Плащане от поръчител 2018-01-09T17:44:29+00:00

Поръчителят е длъжен да уведоми длъжника, че ще плати вместо него

За да възникне вземане на поръчителя срещу длъжника е необходимо поръчителят да уведоми длъжника за изпълнението. Уведомлението се изисква съгласно чл. 143, ал.2 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ и представлява едностранно изявление, което се нуждае от получаване. Законът не поставя изисквания за форма и съдържане на уведомлението. Съгласие на длъжника дългът му да

Поръчителят е длъжен да уведоми длъжника, че ще плати вместо него 2018-01-09T17:45:32+00:00

Права на поръчителя, който е платил вместо длъжника

Правата на платилия чужд дълг поръчител се наричат регресни права. Чрез упражняването им се цели възстановяване на нарушеното в полза на длъжника имуществено равновесие. Регресните права на поръчителя са проявление на общия принцип в гражданското право за забрана на неоснователното обогатяване. Плащането  освобождава длъжника от задължението му, с което той се обогатява неоснователно за сметка

Права на поръчителя, който е платил вместо длъжника 2018-01-09T17:46:31+00:00

Отпадане отговорността на поръчителя на кредит

Отговорността на поръчителя може да отпадне при хипотезата на чл. 147 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, а тя предвижда бездействие на кредитора да не търси  вземането си от длъжника  в продължение на шест месеца след като то е станало изискуемо. В закона се казва, че поръчителят остава задължен и след падежа на

Отпадане отговорността на поръчителя на кредит 2018-01-09T17:50:04+00:00

Договорът за дарение е нищожен, ако поставя невъзможни условия

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно вещта на дарения, който я приема. Когато се дарява недвижим имот, договорът се сключва в нотариална форма. Дареният трябва да се съгласи  да получи дарението, дори  ако то е направено под условие или тежест. Това приемане се отразява в нотариалния акт. Дарението може да бъде направено при

Договорът за дарение е нищожен, ако поставя невъзможни условия 2018-01-09T17:51:33+00:00