Кога получател /потребител/ на потребителски кредит дължи връщане само на главницата

Потребителят връща само чистата стойност на кредита, но не дължи лихва или други разходи по кредита, когато договорът за потребителски кредит е обявен за недействителен/ чл. 23 от Закона за потребителския кредит/. Договорът за потребителски кредит е недействителен, когато не са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1, т. 7 -

Кога получател /потребител/ на потребителски кредит дължи връщане само на главницата 2024-03-25T14:21:21+00:00

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви.

Когато добросъвестен  кредитополучател има финансови затруднения да плаща редовно вноските си по кредита,  се обръща към банката с искане за преструктуриране  на дълга/ в разговорния език „предоговаряне на кредита“/. До 13.май 2014 г. тази възможност беше уредена в Наредба № 9  на БНБ  от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви. 2020-07-03T19:10:07+00:00

Заем

Даването и получаването на заем е най-често практикуваната сделка наред с покупко-продажбата. Най-често даваме заем в пари на свои близки- роднини и приятели. „Услужването“ между съседи с лъжица  сол,  чаша захар, олио, брашно  в случай  на спешна необходимост при приготвяне на храна също представлява договор за заем. При даването на пари и заместими вещи/ хранителни

Заем 2020-07-04T15:48:21+00:00