Несеквестируемо имущество при принудително публично изпълнение

При принудително събиране на публични държавни и общински вземания, т.е данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски, държавни и общински такси, глоби Публичният изпълнител може да насочва изпълнението върху цялото имущество на длъжника. Изключенията са изброени изчерпателно в чл. 213, ал.2 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. От тях могат да се възползват само длъжниците- физически лица. Правилото

Несеквестируемо имущество при принудително публично изпълнение 2021-01-05T15:00:18+00:00

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес

В последните години зачестиха случаите, когато юридически лица, най-често ООД-та остават дълго време без управител. Това са случаите на смърт на управителя или заличаване на управителя в търговския регистър по негово искане по реда на чл.141, ал.5 от Търговския закон, когато съдружниците не са избрали нов управител. Липсата на законен представител възпрепятства извършването на всякакви

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес 2021-01-05T15:22:58+00:00

Удостоверяване на връчването на данъчни актове

Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението. Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество. Съобщението,

Удостоверяване на връчването на данъчни актове 2021-01-05T15:23:38+00:00

Връчване на данъчни съобщения

В чл. 29 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ е указан редът, по който данъчната администрация връчва съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно наказателната отговорност/ актове за установяване на административно нарушение и наказателни

Връчване на данъчни съобщения 2021-01-05T15:24:39+00:00

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на съдебен- държавен

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси 2018-01-10T13:39:53+00:00

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела

Често задаван въпрос от взискатели и  длъжници по изпълнителни дела за събиране на частни вземания, в т.ч. на топлофикация,  банки и други,  е защо от събраното вземане ЧСИ първо превежда суми на НАП и каквото остане дава на взискателя. Длъжен ли е частният съдебен изпълнител да събира държавни вземания в изпълнителен процес, образуван от

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела 2019-10-16T11:27:46+00:00

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително 2018-01-09T19:41:11+00:00

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци

Данъци, осигуровки и глоби се събират принудително от публичен изпълнител в производство, уредено в глава двадесет и пета  от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.  Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с някои изключения, изрично описани в чл.213, ал.1 на ДОПК. 1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци 2018-01-09T19:43:02+00:00

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника

Запорът върху вземания на данъчен длъжник от трето лице е обезпечителна мярка съгласно чл. 198, ал.1 т. 2 от Данъчно-осигуритгелния процесуален кодекс/ДОПК/. Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение.  Когато се запорират  вземания на длъжника от банка запорното съобщение се връчва на  банката, като запорът се смята наложен от

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника 2018-01-10T11:57:15+00:00

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица

Когато задължението не е изплатено в 7-дневния срок от получаването на поканата за доброволно изпълнение, изпратена от органа, установил държавното вземане, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение и изпраща на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.  В случаите, когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица 2018-01-10T11:59:16+00:00