Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на съдебен- държавен

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси 2018-01-10T13:39:53+00:00

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела

Често задаван въпрос от взискатели и  длъжници по изпълнителни дела за събиране на частни вземания, в т.ч. на топлофикация,  банки и други,  е защо от събраното вземане ЧСИ първо превежда суми на НАП и каквото остане дава на взискателя. Длъжен ли е частният съдебен изпълнител да събира държавни вземания в изпълнителен процес, образуван от

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела 2019-10-16T11:27:46+00:00

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително

С акт по чл.107 , ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс  органът по приходите установява размера на дължимия данък  въз основа на подадена от задълженото лице декларация. Най-често такива актове се съставят от  НАП във връзка с деклариране на доходи на физически лица и от общинските данъчни служби- за данък “сгради“, данък за м.п.с

Дори да е обжалван актът за установяване на държавно или общинско вземане, задължението може да бъде събрано принудително 2018-01-09T19:41:11+00:00

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци

Данъци, осигуровки и глоби се събират принудително от публичен изпълнител в производство, уредено в глава двадесет и пета  от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/.  Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с някои изключения, изрично описани в чл.213, ал.1 на ДОПК. 1. вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата

Несеквестируемо имущество при принудително събиране на данъци 2018-01-09T19:43:02+00:00

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника

Запорът върху вземания на данъчен длъжник от трето лице е обезпечителна мярка съгласно чл. 198, ал.1 т. 2 от Данъчно-осигуритгелния процесуален кодекс/ДОПК/. Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение.  Когато се запорират  вземания на длъжника от банка запорното съобщение се връчва на  банката, като запорът се смята наложен от

Обезпечение на държавни вземания чрез запор върху вземания на длъжника 2018-01-10T11:57:15+00:00

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица

Когато задължението не е изплатено в 7-дневния срок от получаването на поканата за доброволно изпълнение, изпратена от органа, установил държавното вземане, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение и изпраща на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.  В случаите, когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника

Принудително изпълнение върху вземания на данъчен длъжник от трети лица 2018-01-10T11:59:16+00:00

Запор на банковите сметки на данъчен длъжник

Банковите сметки на данъчнозадълженото лице могат да бъдат запорирани в  хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт, при обезпечение на установени и изискуеми публични вземания и при извършване на принудително изпълнение. В първия случай органът по приходите може да поиска мотивирано от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки , в това число

Запор на банковите сметки на данъчен длъжник 2018-01-10T12:12:19+00:00

Разрешение за неотложни плащания

Чрез разрешението за неотложно плащане, регламентирано в чл.229 от ДОПК се дава възможност на задълженото лице да използва част от наличните и постъпващи суми по запорираните сметки за неотложни разплащания, свързани с основната стопанска дейност.  Публичният изпълнител с разпореждане до банката може да разреши определена част от постъпилите или постъпващите по сметката на длъжника

Разрешение за неотложни плащания 2018-01-10T12:06:51+00:00