Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ хипотези данъчните задължения могат да бъдат изменени. Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред съда. Това означава, че данъчното задължение може да бъде изменено при административно обжалване на акта както и ако същият е

Изменение на данъчни задължения 2021-01-07T16:45:39+00:00

Спиране на данъчна ревизия

В разпоредбите на чл. 34 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са уредени основанията и процедурата по спиране на ревизионното производство. Основанията , при които се спира ревизията са: заболяване на лице, чието участие е наложително - след удостоверяване с надлежен медицински документ; образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода

Спиране на данъчна ревизия 2021-01-07T15:41:07+00:00

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес

В последните години зачестиха случаите, когато юридически лица, най-често ООД-та остават дълго време без управител. Това са случаите на смърт на управителя или заличаване на управителя в търговския регистър по негово искане по реда на чл.141, ал.5 от Търговския закон, когато съдружниците не са избрали нов управител. Липсата на законен представител възпрепятства извършването на всякакви

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес 2021-01-05T15:22:58+00:00

Удостоверяване на връчването на данъчни актове

Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението. Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество. Съобщението,

Удостоверяване на връчването на данъчни актове 2021-01-05T15:23:38+00:00

Връчване на данъчни съобщения

В чл. 29 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ е указан редът, по който данъчната администрация връчва съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно наказателната отговорност/ актове за установяване на административно нарушение и наказателни

Връчване на данъчни съобщения 2021-01-05T15:24:39+00:00

Връчване на съобщения чрез прилагане към данъчното досие

Това е особен ред на връчване на съобщения, уреден в  чл. 32, ал.1 от Данъчно-осигурителния кодекс/ДОПК/, към който органите по приходите прибягват, когато лицето не е намерено на адреса за кореспонденция след най-малко две посещения през 7 дни. Чрез прилагане към данъчното досие се връчват съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и

Връчване на съобщения чрез прилагане към данъчното досие 2021-01-05T15:26:24+00:00