Дължи ли се подоходен данък при публична продан на жилище

В данъчната практика има случаи на установени с ревизионен акт задължения по Закона за данъка върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на лице, което е било длъжник по изпълнително дело, по което в процедура на публична продан е бил продаден недвижим жилищен имот на ревизираното лице. При съдебно обжалване на ревизионния акт спорът между страните

Дължи ли се подоходен данък при публична продан на жилище 2021-04-22T16:21:58+00:00

Подоходен данък при продажба на един жилищен имот през календарната година

Доходите на физическите лица, получени от прехвърляне на права или имущество са облагаеми доходи по силата на чл.10, ал.1 т.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Изключенията от това правило са изрично, регламентирани в чл.13 от същия закон. Необлагаем е доходът, получен от продажбата или замяната на един недвижим жилищен имот,

Подоходен данък при продажба на един жилищен имот през календарната година 2021-04-22T16:16:55+00:00

Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ хипотези данъчните задължения могат да бъдат изменени. Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред съда. Това означава, че данъчното задължение може да бъде изменено при административно обжалване на акта както и ако същият е

Изменение на данъчни задължения 2021-01-07T16:45:39+00:00

Спиране на данъчна ревизия

В разпоредбите на чл. 34 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са уредени основанията и процедурата по спиране на ревизионното производство. Основанията , при които се спира ревизията са: заболяване на лице, чието участие е наложително - след удостоверяване с надлежен медицински документ; образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода

Спиране на данъчна ревизия 2021-01-07T15:41:07+00:00

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва погасяването на задължението е регламентиран в чл. 169 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Публичните държавни вземания, за които се прилагат правилата

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания 2021-01-05T17:08:26+00:00

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая: когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване; когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за възстановяване на надвнесени данъци. В тези два случая без да извършва ревизия или проверка органът по приходите може да възстанови

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци 2021-01-05T15:05:38+00:00

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес

В последните години зачестиха случаите, когато юридически лица, най-често ООД-та остават дълго време без управител. Това са случаите на смърт на управителя или заличаване на управителя в търговския регистър по негово искане по реда на чл.141, ал.5 от Търговския закон, когато съдружниците не са избрали нов управител. Липсата на законен представител възпрепятства извършването на всякакви

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес 2021-01-05T15:22:58+00:00

Удостоверяване на връчването на данъчни актове

Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението. Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество. Съобщението,

Удостоверяване на връчването на данъчни актове 2021-01-05T15:23:38+00:00

Връчване на данъчни съобщения

В чл. 29 от Данъчно- осигурителния кодекс /ДОПК/ е указан редът, по който данъчната администрация връчва съобщения за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административно наказателната отговорност/ актове за установяване на административно нарушение и наказателни

Връчване на данъчни съобщения 2021-01-05T15:24:39+00:00

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси

Общината има възможност да избере редът, по който принудително да събере дължими местни данъци и такси, които представляват публични общински вземания. Тази възможност е регламентирана в чл. 4, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/. Общината може да избере дали да възложи събирането на вземането на публичен изпълнител или на съдебен- държавен

Общината може да възложи на частен съдебен изпълнител принудителното събиране на данъци и такси 2018-01-10T13:39:53+00:00