Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила

Понятието форсмажор е навлязло в българския  от френския език-  force majeure,  в превод непреодолима сила. В българското право „непреодолимата сила“ е дефинирана в чл. 306, ал.2 от Търговския закон като непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Непреодолимата сила е обективна невъзможност за изпълнение на търговски договор, която освобождава длъжника

Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила 2020-05-14T16:13:40+00:00

Наеми се дължат

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. допусна  минимална намеса на държавата в гражданско-правните и търговско-правните отношения. При действието на  извънредния закон наемните договори се запазват  и наемна цена /наем/ се дължи така както е уговорена между наемодателя и наемателя независимо

Наеми се дължат 2020-05-14T16:13:54+00:00

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания

Предсрочната изискуемост на целия паричен дълг е последица от неизпълнение в срок на задължението за две и повече последователни месечни вноски. Уговорката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е включена във всички договори за банкови кредити , което дава основание на банките да поискат от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания 2020-04-11T15:31:52+00:00

Лихви за забавено плащане

Първоначално разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. гласеше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. Тази разпоредба действа

Лихви за забавено плащане 2020-04-11T15:38:33+00:00