Какви са правата и задълженията на гражданите и фирмите по време на извънредното положение.

Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение.

От 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След 14.07.2020 г. публичните продани и въводи във владение се насрочват наново като не се дължат такси и разноски. Преди 14.07.2020 г. взискатели- физически лица могат да искат ново насрочване на публични продани

Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение. 2020-05-14T20:05:43+00:00

Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила

Понятието форсмажор е навлязло в българския  от френския език-  force majeure,  в превод непреодолима сила. В българското право „непреодолимата сила“ е дефинирана в чл. 306, ал.2 от Търговския закон като непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Непреодолимата сила е обективна невъзможност за изпълнение на търговски договор, която освобождава длъжника

Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила 2020-07-03T18:19:50+00:00

Наеми се дължат

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. допусна  минимална намеса на държавата в гражданско-правните и търговско-правните отношения. При действието на  извънредния закон наемните договори се запазват  и наемна цена /наем/ се дължи така както е уговорена между наемодателя и наемателя независимо

Наеми се дължат 2020-05-14T16:13:54+00:00

Въвеждане на непълно работно време от работодателя

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на непълното  работно време  не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на

Въвеждане на непълно работно време от работодателя 2020-05-14T16:14:12+00:00

Платен и неплатен отпуск по искане на работник

 Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на: 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта

Платен и неплатен отпуск по искане на работник 2020-04-03T15:22:01+00:00

Преустановяване на работата

При обявено извънредно положение работодателят може  да преустанови работата на: ·         цялото  предприятие ·         част от предприятието ·         отделни работници и служители Преустановяването на работата на предприятието се извършва със заповед на работодателя и важи за целия период на извънредното положение или за част от него.  Работата на предприятието или част от него по време

Преустановяване на работата 2020-04-03T15:22:41+00:00

Надомна работа и работа от разстояние

По време на извънредното положение работодателите и органите по назначаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си. Предпоставки: ·         зависимост от специфичния характер на работа да е възможно нейното извършване от разстояние/ от дома на работника или служителя ·         работодателят да има възможност да обезпечи извършването на работата

Надомна работа и работа от разстояние 2020-04-03T15:23:19+00:00

Принудително в платен отпуск

Една от мерките за закрила на бизнеса по време на извънредното положение е правото на работодателите да изпращат работници и служители в платен годишен отпуск без тяхно съгласие. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право

Принудително в платен отпуск 2020-04-03T15:23:50+00:00

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания

Предсрочната изискуемост на целия паричен дълг е последица от неизпълнение в срок на задължението за две и повече последователни месечни вноски. Уговорката за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е включена във всички договори за банкови кредити , което дава основание на банките да поискат от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен

Забрана за предсрочна изискуемост на парични вземания 2020-04-11T15:31:52+00:00

Лихви за забавено плащане

Първоначално разпоредбата на чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. гласеше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. Тази разпоредба действа

Лихви за забавено плащане 2020-04-11T15:38:33+00:00