Чуждестранни документи, които се прилагат в търговския регистър на Република България

Към всяко заявление за вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел както и към заявленията за обявяване на актове в същия регистър се прилагат съответни документи, които са изрично  определени в Наредба № 1  на министъра на правосъдието от  14.02. 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Тези документи  може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език/чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел/.

Документите на чужд език, които се  представят в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  са доказателства за :

  •  взети решения от общи събрания на съдружници, акционери, член-кооператори,  учредители, членове на сдружения и пр. , които са съставени на чужд език от чуждестранни юридически лица, които участват в български търговски дружества или нестопански организации;
  •  извадки/удостоверения/ от чуждестранни публични регистри за вписани в тях обстоятелства относно юридически лица/ търговски дружества, фондации, сдружения/, които са съдружници, акционери, учредители и пр. в български търговски дружества и нестопански организации;
  •  частни документи, съставени в чужбина на чужд език- завещания, декларации;
  •  официални чуждестранни документи – удостоверение за наследници, акт за смърт, нотариални и административни  заверки, съдебни решения

Когато документите, прилагани  в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са съставени на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус.  При удостоверяване на подписа преводачът представя пред нотариуса  удостоверение, издадено от дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи  , съдържащо пореден номер в списъка на Мвнр и идентификационни данни, включително ЕГН на преводача. Списъкът на преводачите, които имат право да извършват преводи на чужди документи на български език и документи  от български на чужд език е публикуван на сайта на Министерството на външните работи. http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

контакти

още информация

2020-07-04T15:33:18+00:00