Търговец, който се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност, може да поиска откриване на производство по стабилизация

 Търговец, който се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност, може да поиска откриване на производство по стабилизация, регламентирано в глава 53 от Търговския закон.

Непосредствена опасност от неплатежоспособност е налице, когато търговецът с оглед на предстоящите падежи на паричните му задължения в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация ще се окаже в невъзможност да изпълни изискуеми парични задължения, посочени в чл. 608, ал.1 ТЗ  или може да спре плащанията.

Следните видове парични задължения, чийто падеж ще настъпи в шест месечен срок след подаване на молбата и  търговецът ще бъде затруднен да плати,  могат да бъдат основание за откриване на производство по стабилизация:

1. парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването ѝ ;

2. публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност;

3.  задължение по частно държавно вземане;

4. задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца.

 Важно: Производство по стабилизация не се открива за неплатежоспособен длъжник и за свърхзадължено  дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.

Производството по стабилизация осигурява  в ранен етап  възможност за преструктуриране на предприятието  на търговеца, изпитващ финансови затруднения,  с което се цели  предотвратяване на  производство по несъстоятелност. Стабилизацията се постига чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията , което да доведе до продължаване на неговата дейност.

Същността на производството по стабилизация се състои в приемане на план за преструктуриране, забрана за плащане на задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството и неплатени на падежа, с изключение на преводи на суми за погасяване на данъци и осигуровки, продължаване на търговската  дейност под надзора на довереното лице и други ограничения, посочени в чл. 776 ТЗ.

Условно производството по стабилизация може да се раздели на две фази – едностранно производство по разглеждане на молбата за стабилизация и същинско многостранно производство по стабилизация, развиващо се след определението за откриването му. В  първата фаза съдът в закрито заседание установява наличието на  предпоставките за откриване на производството по стабилизация и извършва формална проверка на молбата  относно изискуемите от закона елементи от съдържанието й, задължителните приложения към молбата и  съдържанието на плана за стабилизация. Тази фаза завършва с определение за откриване на производство за стабилизация, което се публикува в търговския регистър по партидата на търговеца. Във втората фаза се извършва разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация, което включва няколко процедури  в задължителна последователност : изготвяне на  окончателен списък на кредиторите с право да участват в производството по стабилизация, открито съдебно заседание за разглеждане на плана за стабилизация, гласуване и утвърждаване на плана за стабилизация и прекратяване на производството по стабилизация.

контакти

 още информация

2020-07-03T19:51:26+00:00