Противоепидемични мерки и форсмажор или непреодолима сила

Понятието форсмажор е навлязло в българския  от френския език-  force majeure,  в превод непреодолима сила.

В българското право „непреодолимата сила“ е дефинирана в чл. 306, ал.2 от Търговския закон като непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Непреодолимата сила е обективна невъзможност за изпълнение на търговски договор, която освобождава длъжника от отговорност.

Понятието „непреодолима сила“ трябва да бъде разбирано в смисъл на необичайни и непредвидими обстоятелства извън контрола на търговеца, чиито последици не са можели да бъдат избегнати, дори и да е била положена цялата дължима грижа. Във всеки отделен случай се преценяват фактите в тяхната съвкупност и последователност на осъществяване, за да направи извод дали определено събитие, съставлява непреодолима сила, освобождаваща длъжника от отговорност за неизпълнение.

Разпоредбата на чл. 306 от Търговския закон е  приложима само за търговски договори/сключени от търговци във връзка с осъществяваната от тях дейност по занятие/. В практиката се срещат договори с клауза за „форсмажор“, с която страните предварително се съгласяват с настъпването на какви събития задълженията по договора няма да бъдат изпълнени и длъжникът няма да дължи обезщетение / лихви, неустойки/.  Липсата на клауза за форсмажор в договора не е пречка за освобождаване на длъжника от отговорност  при наличие на невиновна невъзможност за изпълнение на поетото с договора задължение в резултат на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

 Позоваване на  непреодолима сила  е допустимо :

·  само  между търговци или поне едната страна по договора  да е търговец;

·    в случаите, при които сключването на договора предхожда появата на непреодолимата сила;

·     без да  да съществува абсолютна невъзможност за изпълнение на задължение по договора;

·    неизпълнението на задължението да се дължи на обстоятелства извън контрола на страната, която се позовава на непреодолимата сила;

·    обстоятелствата , които възпрепятстват изпълнението на задължението са необичайни и непредвидими

·      последиците от необичайните и непредвидими обстоятелства да не могат да бъдат избегнати въпреки полагането на цялата дължима грижа.

 Позоваване на  непреодолима сила  е недопустимо :

·    ако длъжникът е бил длъжен да изпълни задължението си преди появата на непреодолимата сила, но не го е сторил. / Длъжникът е бил в забава според чл. 306, ал.1 предл. второ от Търговския закон/

·     когато договорът е бил предсрочно прекратен  на друго основание преди появата на непреодолимата сила.

·      ако във връзка с настъпилото форсмажорно обстоятелство  страните по договора са се съгласили да го изменят. Длъжникът не може да се позове повторно на същото обстоятелство за да се освободи от отговорност.

 Позоваването на непреодолима сила:

·  спира  изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения.

·     създава ново  задължение за длъжника да уведоми писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора

·      дава възможност на кредитор, който  вече няма интерес от изпълнението на задължението да прекрати договора.

·      дава възможност на длъжника, който е в състояние на невъзможност да изпълни задължението си, да прекрати договора.

 Отговорност на длъжника в случай на непреодолима сила:

·      длъжникът не отговаря на невиновното неизпълнение на задължението;

·       длъжникът носи отговорност за претърпените от кредитора вреди, ако не е бил писмено уведомен в подходящ срок в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. Кредиторът, който претендира обезщетение трябва да докаже вредите, които е понесъл от не уведомяването за форсмажора.

 Възможност за изпълнение на задължението след отминаване на непреодолимата сила.

 Нормата на чл. 306, ал. 4 ТЗ указва, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Това означава, че след отминаване на пречките, страните отново дължат изпълнение на поетите задължения.

Страните могат да изменят някои клаузи на договора с оглед постигане на уговорения резултат. Няма правни пречки изменението на договора да се извърши докато трае непреодолимата сила, ако това е практически възможно.

 Прекратяване на договора поради действие на непреодолима сила 

Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът. / чл. 306, ал.5 ТЗ/. Ако непреодолимата сила продължи толкова дълго, че поетото задължение да се достави или изработи нещо или да бъдат изпълнени определени действия стане безполезно за кредитора или абсолютно невъзможно за длъжника, всяка една от страните може едностранно да прекрати договорната връзка. Прекратяването се извършва чрез едностранно волеизявление по реда на чл. 44 във връзка с чл.14 от Закона за задълженията и договорите. Това ще рече, че страната , която прекратява договора трябва писмено да уведоми другата страна за намерението си. Писмената форма е необходима за доказване, че договорът е бил едностранно прекратен.

Прекратяването на договора поради непреодолима сила има действие от момента на получаване на уведомлението от насрещната страна. Договорът се прекратява  за в бъдеще, извършените действия от страните не се заличават с обратна сила.

Съдебната практика разграничава прекратяването на договор поради невиновно неизпълнение и развалянето на договор поради виновно неизпълнение. При развалянето на договора последиците се уреждат съобразно чл.88 от Закона за задълженията и договорите, развалянето има обратно действие освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Всяка страна дължи връщане на това, което е получила, а кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора. Последиците от прекратения договор се уреждат съобразно чл. 267 и чл. 268 от ЗЗД за договорите за изработка,  чл. 287 и чл. 288 ЗЗД за договорите за изработка.

Противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19 представляват непреодолима сила за изпълнението на някои търговски договори

  Със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г., изм. и доп. със заповеди №№ РД-01-131/17.03.2020 г., РД-01-139/19.03.2020 г., РД-01-144/22.03.2020 г., РД-01-154/26.03.2020 г., РД-01-168/30.03.2020 г., РД-01-169/31.03.2020 г., РД-01-172/02.04.2020 г., РД-01-195/10.04.2020 г., РД-01-197/11.04.2020 г., РД-01-225/20.04.2020 г., РД-01-228/21.04.2020 г., РД-01-238/26.04.2020 г., РД-01-247/01.05.2020 г.,  РД-01-249/03.05.2020 г., РД-01-250/05.05.2020 г., РД-01-256/11.05.2020 г. и РД-01-259/11.05.2020 г., министърът на здравеопазването въведи на територията на цялата страна противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето  във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана  с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение. Конкретно : от 13 март до 13 май включително   се преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други). Една част от тези мероприятия са организирани от търговци във връзка със занятието им и са съпроводени със сключване на множество и най-различни сделки, които са търговски по смисъла на чл.286, ал.1 от Търговския закон. Търговски сделки са например: продажбата на билети за концерти, организирани от импресарски агенции; продажбата на абонаментни карти за фитнес зали и СПА центрове; договори за участие в търговски изложения, научни конференции, изложби  и т.н.

  Със Заповед № РД-01-263 /14.05.2020 г. министърът на здравеопазването отмени Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.. С новата заповед за времето от 14.05.2020 г до 14.06.2020 г. : не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места с изключение за колективно спортуване на аматьори с до 12 участника без състезателен характер, без публика и само на открити места / т.5/; забранява се провеждането на масови научни мероприятия /т.6/; забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито / т.7/; забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица /т.8/; забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити места /т.11/.

 Заповедите на министъра представляват властнически актове на административен орган/общи административни актове/, които внасят промяна в обективните условия, които имат отношение към изпълнението на договора. Това означава, че поради въведените противоепидемични мерки собствениците/ операторите на фитнес зали и СПА центрове в периода 13 март- 13 май 2020 г.  не могат да предлагат услуга на своите клиенти, която е била предплатена със закупуване на абонаментната карта, организаторите на събития/ концерти, търговски изложения, спортни състезания/ не могат да проведат съответното мероприятие в периода 13 март – 14 юни 2020 г. Всички посочени по-горе търговци не отговарят за неизпълнението на задълженията им, което е породено от непреодолима сила- властнически акт за въвеждане на противоепидемични мерки. Издаването на заповедите на министъра на здравеопазването  на можеше  да бъде предвидено  при сключване на съответните договори преди 13.март 2020 г.

  Какви са последиците от неизпълнението на договорите за абонаментно посещение на фитнес зала и/или СПА център, неосъществените концерти, търговски изложения и спортни мероприятия поради форсмажор /непреодолима сила/ ?

1. Договорите могат да бъдат изменени: да бъде удължен срокът на абонаментните карти, да бъдат определени нови дати за провеждане на отменените концерти, спортни мероприятия и търговски изложения. Договорите се изменят със съгласието на страните. Ако договорът е бил сключен в писмена форма, изменението/анексът/ също трябва да е писмен. Съгласието за удължаване на срока на абонаментните карти може да бъде изразено с т.нар. конклудентно действие / действие, което изразява съгласие/ напр. операторът на спортната зала допуска в нея ползвателите с карти с  изтекъл срок на абонамента по време на противоепидемичните мерки или издава нова карта на без ползвателят  да заплаща определен брой посещения, които не е могъл да реализира по време на противоепидемичните мерки; билетите/ картите за концерт, театър важат за нови дати без заверка и т.н.

  2. Тъй като противоепидемичните мерки продължиха дълго време, възможно е да е отпаднал интересът на зрителя/ посетителя/ изложителя/ участника  съответно от посещение на концерт, спортно състезание, участие в търговско изложение или научна конференция. В тези случаи кредиторът/ ползвател, зрител, изложител/ има право да прекрати договора, но не му се дължи връщане на цялата платена сума за билет, карта, право на участие и т.н. , защото е налице  невиновно неизпълнение на организатора/ оператора. При прекратяване на договора на това основание организаторът/ операторът има право да получи припадащата се част от направените разходи за мероприятието отнесена към цената на билета/картата.

още информация

 

 

2020-07-03T18:19:50+00:00