Преустановяване на работата

При обявено извънредно положение работодателят може  да преустанови работата на:

·         цялото  предприятие

·         част от предприятието

·         отделни работници и служители

Преустановяването на работата на предприятието се извършва със заповед на работодателя и важи за целия период на извънредното положение или за част от него.

 Работата на предприятието или част от него по време на извънредното положение  може да бъде преустановена със заповед на държавен орган /министър, областен управител/. В такъв случай работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

 За времето на преустановяване на работата по заповед на работодателя или държавен орган по време на извънредното положение работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение

 Правна уредба : 120 в и  267 а от Кодекса на труда

 

2020-04-03T15:22:41+00:00