Права и задължения при извънредно положение 2020-03-24T13:46:18+00:00

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая:

  1. когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване;
  2. когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за

Несеквестируемо имущество при принудително публично изпълнение

При принудително събиране на публични държавни и общински вземания, т.е данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски, държавни и общински такси, глоби

Публичният изпълнител може да насочва изпълнението върху цялото имущество на длъжника. Изключенията са изброени изчерпателно

Особен представител на юридическо лице в данъчния ревизионен процес

В последните години зачестиха случаите, когато юридически лица, най-често ООД-та остават дълго време без управител. Това са случаите на смърт на управителя или заличаване на управителя в търговския регистър по негово искане по реда на

Удостоверяване на връчването на данъчни актове

Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението.

Лицето, което

Връчване на електронни данъчни документи

Връчването на заповеди за възлагане на ревизия, ревизионни доклади, ревизионни актове и други актове, издадени от органи по приходите и публичните изпълнители и съставени като електронни документи могат да се връчват по реда на чл.