Права и задължения при извънредно положение 2020-03-24T13:46:18+00:00

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая:

  1. когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване;
  2. когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за

Подоходен данък при продажба на един жилищен имот през календарната година

Доходите на физическите лица, получени от прехвърляне на права или имущество са облагаеми доходи по силата на чл.10, ал.1 т.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Изключенията от това правило са

Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ хипотези данъчните задължения могат да бъдат изменени. Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред

Спиране на данъчна ревизия

В разпоредбите на чл. 34 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са уредени основанията и процедурата по спиране на ревизионното производство.

Основанията , при които се спира ревизията са:

  • заболяване на лице, чието участие е наложително –

Последователност на погасяванията на вноски за данък „сгради“ и такса „смет“

В ДОПК са възприети различни принципи за погасяване на публични държавни вземания/ данъци, осигуровки/ и публични общински вземания / местни данъци и такси/ . Докато при държавните вземания до образуване на изпълнително дело длъжникът има