Права и задължения при извънредно положение 2020-03-24T13:46:18+00:00

Последователност на погасяванията на публични държавни вземания

Въпросът за последователността на погасяване на публични вземания възниква, когато вноската , която прави длъжникът не е достатъчна за плащане на цялото съществуващо към момента задължение към държавата или общината. Редът, по който се извършва

Опростена процедура за възстановяване на надвнесени данъци

Процедурата е уредена в чл. 130 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя се прилага в два случая:

  1. когато в подадена данъчна декларация е посочена сума за възстановяване;
  2. когато е подадено искане от данъчно задълженото лице за

Дружество с променлив капитал . Що е то.

За пръв път в България е уреден статутът на дружеството с променлив капитал, съкратено ДПК,  със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, в сила от 01.08.2023 г. Практически  учредяването на дружества с променлив

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик

ЕООД се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала гласи правилото на чл. 157, ал.1 от Търговския закон. Възможни са две изключения, при които дружеството не се прекратява след смъртта на едноличния собственик на

Подоходен данък при продажба на един жилищен имот през календарната година

Доходите на физическите лица, получени от прехвърляне на права или имущество са облагаеми доходи по силата на чл.10, ал.1 т.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Изключенията от това правило са

Изменение на данъчни задължения

В определени в чл. 133 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ хипотези данъчните задължения могат да бъдат изменени. Предпоставки: да е извършена ревизия и задължението да е установено с ревизионен акт, който не е обжалван пред