Последователност на погасяванията на вноски за данък „сгради“ и такса „смет“

В ДОПК са възприети различни принципи за погасяване на публични държавни вземания/ данъци, осигуровки/ и публични общински вземания / местни данъци и такси/ . Докато при държавните вземания до образуване на изпълнително дело длъжникът има право да избере кое вземане плаща, то при общинските данъци и такси това право е отказано. След 01.01.2016 г. е в сила правилото , че при наличие на няколко еднородни задължения най-напред се погасява най-старото. Ако вземанията са за една и съща година, данъчнозадълженото лице има право да посочи кое от задълженията плаща.

Напр. ако имате задължения за данък “сгради“ за един и същи имот за три последователни години и вноската е недостатъчна да погаси и трите вземания, те се погасяват по реда на възникването им. Ако имате задължения за данък “сгради“ за няколко имота за една и съща година, имате право да заявите кое от тях погасявате.

При доброволно плащане на общинските данъци и такси погасяването се извършва в следната последователност: главница, лихви разноски.

След образуване на изпълнително дело за принудително събиране на общинските публични вземания последователността на погасяване е разноски, лихви, главница.

2021-01-05T17:38:01+00:00